Apvārsnis 2020 ir nozīmīgs vispārējās stratēģijas “Eiropa 2020” pamata iniciatīvas “Inovācijas savienība” ieviešanas instruments, kas vērsts uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā.

Tā ir visu laiku lielākā ES pētniecības un inovācijas programma, kurai no 2014. līdz 2020.gadam ir pieejams gandrīz 80 miljardu eiro finansējums (papildus privātajiem ieguldījumiem).

Apvārsnis 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā, kas ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas komercdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.

Apvārsnis 2020 viens no trīs galvenajiem virzieniem, kam paredzēti līdzekļi, ir sabiedrības problēmu risināšana.

Sabiedrības problēmu risināšanas jomā sabiedrības novecošanās un ar to saistītais veselības aprūpes izmaksu pastāvīgs pieaugums ir būtisks izaicinājums Eiropas sabiedrībai. Investējot veselības nozares pētniecībā un inovācijās, tiks nodrošināta spēja saglabāt aktīvu dzīvesveidu, izstrādāt jaunus, drošākus un iedarbīgākus terapijas veidus, kā arī saglabāt veselības un aprūpes sistēmu dzīvotspēju. Investīcijas un atbalsts inovācijām nodrošinās ārstiem jaunus instrumentus, kas nepieciešami personalizētā medicīnā, un paātrinās hronisku un infekcijas slimību profilakses un terapijas procesus.

Personalizētas medicīnas un veselības aprūpes jomās galvenie Apvārsnis 2020 darbības virzieni ir:

  1. Izpratne par veselību, novecošanos un slimībām;
  2. Efektīva veselības veicināšana, slimību prevencija, gatavība epidēmijām un to skrīnings;
  3. Uzlabota diagnostika;
  4. Inovatīvas terapijas metodes un tehnoloģijas;
  5. Atbalsts aktīvam un veselīgam novecošanās procesam;
  6. Integrēta, ilgtspējīga, uz pacientu vērsta veselības aprūpe;
  7. Veselības informācijas uzlabojumi, datu lietojumi, pierādījumu bāze veselības aprūpes politikai un reglamentācija (e-veselība).

Darbības virzieni 5., 6. un 7. ir saistīti ar starpdisciplināriem pētījumiem, lai veicinātu medicīnas zināšanu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju integrāciju.

Eiropas Komisija (EK) ir atbildīga par Apvārsnis 2020 īstenošanu.

Apvārsnis 2020 administrē EK Sakaru tīklu, satura un tehnoloģijas, datu, administrācijas un finanšu ģenerāldirektorāts (DG CONNECT).

EK ar īstenošanas aktiem pieņem gada Darba programmas (Darba programma 2018. - 2020.gadam)kurās norāda konkrētajā gadā veicamās darbības, kā arī finanšu līdzekļu indikatīvo sadalījumu.