Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas un aprēķina iekļaušanas projekta iesnieguma veidlapā metodika

Pielikums
Paraugs

 

Ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju vērtēšanas kārtība 

 

 

2.pielikums 

 

 

3.pielikums

 

 

5.pielikums 

 

 

 

 

  1. Jautājums

Kāds būtu vēlamais projekta īstenošanas sākuma datums, ja līgums par medicīnisko iekārtu piegādi ir noslēgts 03.05.2022. Vai projekta uzsākšanas noteikt  kā līguma noslēgšanas datumu, vai darbības uzsākšanas datumu, t.i. iepirkuma izsludināšanas, vai projekta ietvaros faktiski veikto attiecināmo izdevumu datums, t.i. datums, kad faktiski tiks veikta samaksa par piegādātajam iekārtām?

Atbilde

Projekta īstenošanas sākuma datums ir diena, kad tiek noslēgta vienošanās starp Finansējuma saņēmēju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par projekta īstenošanu.

Savukārt, attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas radušās sākot ar 2020. gada 1. februāri, bet neiekļauj darbības, kas pabeigtas uz 2021. gada 13. jūliju (kas ir Atveseļošanas fonda plāna apstiprināšanas brīdis Eiropas Komisijā un Eiropas Padomē), saskaņā ar MK noteikumu Nr. 254 36. punktu.

  1. Jautājums

Vai projektēšanas, ekspertīzes, autoruzraudzības un būvdarbu ietvaros normatīvos noteiktās apdrošināšanas nepieciešamība ir izdalāma kā atsevišķa darbība?

Lūdzam sniegt pamatojumu, jo līdzšinēja praksē īstenotajos ES fondu projektu ietvaros  projektos šāda prasība nav bijusi.

Atbilde

MK noteikumu Nr. 254 30.2. apakšpunktā ir noteikta atbalstāma darbība – būvdarbi un noteikumu 32. punktā ir minētas ar būvdarbiem saistītās attiecināmās izmaksas. Apdrošināšanu nav nepieciešams izdalīt kā atsevišķu darbību.

MK noteikumu Nr. 254 30.2. apakšpunktā norādītie būvdarbi tiek plānota kā darbība, ar apakšdarbībām, ietverot projektēšanu, ekspertīzi, autoruzraudzību un normatīvajos aktos noteikto būvspeciālistu obligāto apdrošināšanu.

Noteikumi nosaka atsevišķi nodalīt projekta vadības nodrošināšanu, būvdarbus un tehnoloģiju iegādi, piegādi un montāžu, un auditu. Detalizētāku sadalījumu var norādīt, ja tas ir iespējams, papildus vēršam uzmanību, ka iepirkumu plānā būs jānorāda darbības pa iepirkumiem.

  1. Jautājums

Vai tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāžas ir izdalāmas kā atsevišķas apakšdarbības, jo darbības rezultāts ir viena un tā pati iekārta, tikai secīgi iegādātā, piegādāta un uzmontēta?

Atbilde

Saskaņā ar MK Nr. 254 noteikumu 30.3. apakšpunktu un 33. punktu – tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža ir kopīgā atbalstāmā darbība “tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža” un tehnoloģiju piegādes (tai skaitā iegādes, piegādes un montāžas) izmaksas nav nepieciešams izdalīt atsevišķi.

  1. Jautājums

MK protokollēmums nosaka, ka projektā var pieprasīt avansu līdz 30% no kopējā ANM finansējuma, ja tas atbilst finansēšanas plānam, bet veidlapas pielikums “Finansēšanas plāns” neparedz  norādīt avansu.

Atbilde

Lūdzam skatīt MK noteikumu Nr. 254 20.1. punktu un anotāciju, kur norādīts maksimālais avansa apjoms, t.i. “Ministru kabinets atbalsta, ka investīcijas projektos var tikt pieprasīti lielāki avansa apjomi kā 30% no kopējām projekta Atveseļošanas fonda finansējuma, ja tas atbilst projekta finansēšanas plānam”.

Avansa apmērs nav jānorāda pieteikuma veidlapā, atbilstoši MK noteikumu Nr. 254 43.3. apakšpunktam tas būs jānorāda līgumā starp Finansējuma saņēmēju un CFLA.

  1. Jautājums

Vai projekta iesniegumam var pievienot Nacionālā veselības dienesta “Apliecinājumu par nosacījumu izpildi attiecībā uz piešķirto kompensāciju apmēru un pārmērīgas kompensācijas kontroli”, kas ir izsniegts, piemēram, pagājušajā gada decembrī, vai nepieciešams to jautāt atkārtoti?

Atbilde

Katru reizi, kad tiek piešķirts jauns atbalsts, piemēram, šajā gadījumā Atveseļošanas fonda finansējums, Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD) apliecina, ka nodrošinās uzraudzību, līdz ar to pie katra jauna atbalsta saņemšanas tāds apliecinājums ir jālūdz NVD atsevišķi un tās jāpievieno projekta iesniegumam.

  1. Jautājums

Kā rīkoties situācijā, ja slimnīca vēl šobrīd precīzi nezina, kādas konkrēti tehnoloģijas tiks iegādātas, bet ir zināms, kuras struktūrvienības tiks aprīkotas?

Atbilde

Šajā gadījumā projekta iesniegumā var norādīt piemēram, “aprīkojums X (nodaļas nosaukums) nodaļai” tik detalizēti, cik tas šobrīd ir iespējams, Vēršam uzmanību, ka līdz šī gada beigām tehnoloģiju komisijā būs jāsaskaņo visas plānotās medicīniskās tehnoloģijas, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro (ieskaitot PVN).