Veselības ministrija īsteno Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts). 

Projekta mērķis ir nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla – ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā.

Projekta ietvaros plānots īstenot apmācības atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu apmācību plānam, kurā tiks noteiktas apmācību tēmas mērķauditorija, apmācību norises vietas, dalībnieku skaits. Cilvēkresursu apmācību plānu saskaņo Cilvēkresursu apmācību konsultatīvā darba grupa. Projekta ietvaros plānotas speciālistu apmācības vispārējo un profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei, pārkvalifikācijas un papildspecialitātes iegūšanai, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. 

Informācija par aktuālajām mācībām konkrētajā mēnesī pieejama mājaslapas www.talakizglitiba.lv sadaļā “Aktualitātes” ievietotajā mācību kalendārā. 

Kontaktinformācija:
ESF projekta "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" vadītāja 
Elīna Vilcāne
e-pasts: elina.vilcane@vm.gov.lv
tālrunis: 60008327

ESF projekta "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" finanšu koordinatore 
Kate Jēkabsone
e-pasts: kate.jekabsone@vm.gov.lv
tālrunis: 60008324

ESF projekta "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" Tālākizglītības eksperte 
Zaiga Šopo
e-pasts: zaiga.sopo@vm.gov.lv
tālrunis: 60008327