Stratēģijas nozīmīgums ir novērst konstatētos Latvijas veselības aprūpes darbaspēka izglītības un apmācības organizatoriskos trūkumus, lai prognozētu nākotnes veselības aprūpes darbaspēka pieprasījumu, nepieciešamās prasmes un kompetences, kas ietver mūžizglītības un veselības modeļus, darbaspēka plānošanu.

Sagaidāms, ka stratēģija rezultēsies Latvijas iestāžu spējā uzturēt veselības aprūpes darbspēku kopsolī ar iedzīvotāju un veselības aprūpes vajadzībām un dinamisku veselības aprūpes attīstīšanos.

Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts ir atbalstījis Veselības Ministrijas iesniegto pieprasījumu pēc tehniskā atbalsta “Veselības darbaspēka stratēģijas Latvijā  izstrādē”. Eiropas Komisija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Ernst and Young Baltic” par projekta realizāciju. SIA “Ernst and Young Baltic” nodrošinās projekta realizāciju iesaistot Veselības Ministriju, sadarbības partnerus un iesaistītās puses.

Projekta īstenošanas termiņš ir no 2022. gada 31. janvāra līdz 2023. gada 22. maijam.

Projektu finansē  Strukturālo reformu ģenerāldirektorāts (REFORM ĢD).

Projekta rezultātu ieviešanai paredzēti “Valsts atveseļošanās un noturības plānā” pieejamie finanšu līdzekļi un ESF 2021-2027 finansējums

Kontaktpersonas:

Laura Vanaga
Veselības ministrijas 
Nozares cilvēkresursu attīstības departamenta vecākā eksperte
tālrunis: +371 60002017, e-pasts: laura.vanaga@vm.gov.lv
www.vm.gov.lv

Aleksandrs Takašovs
Veselības ministrijas
Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta
vadošais eksperts Eiropas lietās
tālrunis: +371 67876025, e-pasts: aleksandrs.takasovs@vm.gov.lv

Atis Migals
SIA "Ernst & Young Baltic" 
vecākais konsultants
tālrunis: +371 26375025, e-pasts: atis.migals@lv.ey.com
www.ey.com

Projekta mērķis ir visaptveroša veselības darbspēka stratēģijas izstrāde.

  • Veikt veselības darbaspēka un apmācības sistēmas analīzi, tai skaitā izstrādāt veselības nozares cilvēkresursu kartējumu; 
  • Izstrādāt tehnisko specifikāciju projektu ārstniecības personu datubāzes (reģistra) modernizācijai;
  • Izstrādāt rīcības plānu ārstniecības personu apmācībai un prasmju attīstībai, tai skaitā izstrādāt ilgtspējīgu modeli ārstniecības personu apmācībai un profesionālo prasmju pilnveidei un attīstībai; 
  • Izstrādāt veselības darbaspēka plānošanas modeli veselības darbaspēka nākotnes vajadzību projektēšanai;