Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta atbalstītais projekts Nr.REFORM/SC2021/09 "Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā"*.

Stratēģijas nozīmīgums ir novērst konstatētos Latvijas veselības aprūpes darbaspēka izglītības un apmācības organizatoriskos trūkumus, Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra nepilnības un izstrādāt esošās situācijas kartējumu, lai prognozētu nākotnes veselības aprūpes darbaspēka pieprasījumu, veselības aprūpes speciālistu nepieciešamās prasmes un kompetences, kā arī, lai nodrošinātu ilgtspējīgu veselības aprūpes tālākizglītības organizatorisko modeli.

Kontaktpersonas:

Laura Vanaga
Veselības ministrijas 
Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte
tālrunis: +371 60002017, e-pasts: laura.vanaga@vm.gov.lv
www.vm.gov.lv

Aleksandrs Takašovs
Veselības ministrijas
Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta
vadošais eksperts Eiropas lietās
tālrunis: +371 67876025, e-pasts: aleksandrs.takasovs@vm.gov.lv

Atis Migals
SIA "Ernst & Young Baltic" 
vecākais konsultants
tālrunis: +371 26375025, e-pasts: atis.migals@lv.ey.com
www.ey.com

founded by EU
EY logo

* Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības finansējumu, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu. Šeit paustie viedokļi nekādā gadījumā nevar tikt uzskatīti par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

** Projektā paustie viedokļi nekādā gadījumā nevar tikt uzskatīti par Veselības ministrijas oficiālo viedokli.

Projekta mērķis ir visaptveroša veselības darbspēka stratēģijas izstrāde.

  • Veikt veselības darbaspēka un apmācības sistēmas analīzi, tai skaitā izstrādāt veselības nozares cilvēkresursu kartējumu; 
  • Izstrādāt tehnisko specifikāciju projektu ārstniecības personu datubāzes (reģistra) modernizācijai;
  • Izstrādāt rīcības plānu ārstniecības personu apmācībai un prasmju attīstībai, tai skaitā izstrādāt ilgtspējīgu modeli ārstniecības personu apmācībai un profesionālo prasmju pilnveidei un attīstībai; 
  • Izstrādāt veselības darbaspēka plānošanas modeli veselības darbaspēka nākotnes vajadzību projektēšanai;