Ir slimības, kuras nav iespējams izārstēt un vienīgā pacienta iespēja dzīvot ir orgānu transplantācija, saņemot nepieciešamo orgānu no donora – cilvēka, kurš dzīves laikā ir pieņēmis lēmumu par orgānu ziedošanu pēc došanās aizsaulē. 

Turpmāk iedzīvotājiem, kuri vēlas izteikt savu gribu par orgānu ziedošanu, ir iespēja to izdarīt elektroniski, veicot atbilstošu atzīmi valsts E-veselības sistēmas tīmekļvietnē www.eveseliba.gov.lv

Ja iedzīvotājs vēlas izteikt savu gribu, nepieciešams pieslēgties E-veselības tīmekļvietnē www.eveseliba.gov.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbankas piekļuves datiem, e-parakstu u.c.) un izvēlēties sadaļu “Personas dati” – “Orgānu un ķermeņa izmantošanas atļaujas”.

Atzīme par atļauju vai aizliegumu izmantot visus vai noteiktus orgānus veicama apakšsadaļā “Orgānu un audu izmantošana transplantācijai”.

Vienlaikus tīmekļvietnē nodrošināta iespēja veikt atzīmi par atļauju vai aizliegumu veikt patologanatomisko izmeklēšanu un izmantot ķermeni mācību vai zinātniskiem mērķiem u.c. Gadījumā, ja iedzīvotājs pārdomā, veikto atzīmi var mainīt jebkurā laikā.

Informācija par E-veselībā izteikto gribu ir redzama ļoti ierobežotam cilvēku skaitam no konkrētām iestādēm*. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, ģimenes ārstu praksēm u.c. iestādēm nav piekļuve šai informācijai. Būtiski arī tas, ka ikviens datu skatījums E-veselības tīmekļvietnē tiek fiksēts un iedzīvotājs, pieslēdzoties E-veselībai, var noskaidrot, vai kāds nav skatījies norādīto informāciju.

Ja iedzīvotājam nav drošas piekļuves līdzekļa, lai pieslēgtos E-veselībai, savu gribu ieteicams pārrunāt ar ģimenes locekļiem. Gadījumos, kad E-veselības sistēmā nav ziņu par mirušā cilvēka izteikto gribu, aizgājēja laulātajam, vecākiem, pilngadīgajiem bērniem, brāļiem vai māsām ir tiesības rakstveidā informēt ārstniecības iestādi par aizgājēja dzīves laikā izteikto gribu.

Savukārt, ja gribas izteikšanu ierobežo datora vai interneta pieejamība, iespējams vērsties kādā no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kuros ir pieeja iepriekš minētajai tehnikai un interneta pieslēgumam.

Vairāk informācijas par savas gribas izteikšanu var noskaidrot E-veselības tīmekļvietnes www.eveseliba.gov.lv sadaļā “Orgānu ziedošana”.

*Ārstniecības iestādes, kuras veic patologanatomisko izmeklēšanu (sekciju), Transplantoloģijas centrs, Tiesu medicīnas ekspertīzes centrs un Augstskolu reģistrā reģistrēta augstākās izglītības iestāde, kura ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegto atļauju audu vai orgānu izmantošanai akreditētu medicīnas studiju programmas vai ārstniecības personu profesionālās pilnveides programmu īstenošanai.