Informācija presei
Empātija

Veselības ministrija sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību un ārstu profesionālajām organizācijām izstrādājusi grozījumu projektu Pacientu tiesību likumā un nodevusi to sabiedriskajai apspriešanai, kas ilgs līdz šā gada 28. septembrim. Grozījumi paredz likumā noteikt pacienta tiesības pieņemt un atbilstoši juridiski noformēt lēmumu par veltīgas ārstēšanas neuzsākšanu vai pārtraukšanu.

Pacienta tiesības uz cieņpilnu nāvi ir cilvēktiesību jautājums, kas iepriekš nav bijis aktualizēts normatīvo aktu ietvarā. Lai nodrošinātu personas tiesības veikt apzinātu izvēli atteikties no veltīgas ārstēšanas un nomirt ar cieņu, saņemot veselības stāvoklim atbilstošu sāpju un ciešanu mazinošu terapiju, psiholoģisko un garīgo atbalstu, kā arī nodrošinātu humānu attieksmi pret pacientu dzīves noslēgumā, ir jāparedz mehānisms pacientu tiesību realizācijai dzīves nogalē. 

Tāpēc projekta mērķis ir paredzēt vienkāršotu un pieejamu iespēju personai paust savu gribu par veltīgas ārstēšanas neuzsākšanu vai pārtraukšanu nākotnē prezumētai situācijai un nodrošināt pacientu tiesību uz autonomiju īstenošanas un aizsardzības mehānismu dzīves noslēgumā brīžos, kad pacients vairs nav spējīgs paust savu gribu.

Veltīga ārstēšana ir ārstniecības metožu uzsākšana vai turpināšana pacientam situācijā, kad nav pamata uzskatīt, ka medicīniskās procedūras sniegs veselības stāvokļa uzlabošanos, dzīvildzes pagarinājumu vai citus ieguvumus pacientam, vai, kad ārstēšana var sniegt dzīvildzes paildzinājumu, bet ciešanas un apgrūtinājums, ko rada šī ārstēšana, ir lielākas nekā iespējamais ieguvums.

Grozījumi paredz, ka pacienta rīkojums par ārstēšanas neuzsākšanu vai pārtraukšanu būtu attiecināms un realizējams tikai pie nosacījuma, ja pacients pats nespēj pieņemt lēmumu  attiecībā uz ārstniecību un, ja ir iestājusies situācija par kuru pacients ir izdevis pacienta rīkojumu.

Aizpildot pacienta rīkojumu, atrodoties pie pilnas apziņas par saviem lēmumiem, persona varēs norādīt ārstniecībā izmantojamās metodes, no kurām atsakās, ja iestātos kāds no šādiem stāvokļiem:

  • termināls stāvoklis;
  • veģetatīvs stāvoklis;
  • minimāls samaņas stāvoklis, kad pacients patstāvīgi nespēj paust savus lēmumus vai vēlmes.

Tāpat būs iespējams norādīt vērtības un vēlmes, kuras pēc iespējas ņemt vērā, pieņemot lēmumus par pacienta ārstniecību un dzīves noslēguma aprūpi, kā arī pilnvarot citu personu, kura būtu tiesīga pieņemt lēmumu piekrist vai atteikties no konkrētām ārstniecībā izmantojamām metodēm vai ārstniecības kopumā.

Likumprojektā paredzēta īpaša kārtība pacienta rīkojuma izdošanai: persona rīkojuma veidlapu varēs aizpildīt veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā vai iesniegt savam ģimenes ārstam vai ārstējošajam ārstam, kurš to reģistrēs veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā. Persona savu pacienta rīkojumu varēs grozīt vai izbeigt jebkurā laikā un jebkurā veidā, mutiski vai rakstiski, informāciju nododot ārstam, kura pienākums ir nodrošināt pacienta rīkojuma atcelšanu, veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā. Persona varēs grozīt vai izbeigt pacienta rīkojumu arī atšķirīgā veidā no sākotnējās gribas izteikuma formas, piemēram, ja pacienta rīkojumu persona ir aizpildījusi veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā, tad tā atcelšanu var nodrošināt ne tikai to atceļot veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā, bet nododot informāciju ārstam mutiski vai rakstiski.

Pacienta rīkojums būs saistošs ārstniecības personām gadījumā, ja pacients sava veselības stāvokļa dēļ pats nespēj pieņemt lēmumu par piekrišanu ārstniecībai kopumā vai ārstniecībā izmantojamajai metodei vai atteikšanos no tās gadījumos, kad būs iestājusies situācija, par kuru ir izdots pacienta rīkojums.

Sabiedriskā apspriešana par grozījumu projektu Pacienta tiesību likumā ilgs līdz 29. septembrim: Sabiedrības līdzdalība (mk.gov.lv)

VIDEO: Nozares ekspertu diskusija par veltīgu ārstēšanu: Ekspertu diskusija par pacientu tiesību stiprināšanu - YouTube

 

UZZIŅAI svarīgākie termini un būtība: ko paredz sabiedriskajai apspriešanai nodotais projekts

Pacienta rīkojums ir rīkojums veltīgas ārstēšanas neuzsākšanai vai pārtraukšanai, kas ir pilngadīga pacienta noteikta griba rakstveidā vai veicot ierakstu vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā, ar kuru pacientam ir tiesības atteikties no atdzīvināšanas ārstniecības metodēm vai dzīvību uzturošās ārstniecības pie noteiktiem apstākļiem – termināls stāvoklis, veģetatīvs stāvoklis, minimāls samaņas stāvoklis, noteikt vēlmes un vērtības dzīves noslēgumā, kā arī pilnvarot citu personu izdot pacienta rīkojumu.

Pacientam ir tiesības ārstniecībā vai pirms tās uzsākšanas izdot pacienta rīkojumu, pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta sniegto informāciju par pacienta rīkojumā noteiktiem stāvokļiem, par pacientam iespējamu vai diagnosticētu slimību, tās blaknēm un gaitu, kas radīs nenovēršamas sekas pacienta fiziskai un garīgai veselībai un samazinās dzīvildzi.

Pacients rīkojumu aizpilda vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā, vai iesniedz savam ģimenes ārstam vai ārstējošam ārstam, kurš to reģistrē vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā.

Ja pacients sava veselības stāvokļa dēļ nespēj pašrocīgi aizpildīt pacienta rīkojumu, to aizpilda pacienta ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts, kura saturu pacients apstiprina ar savu parakstu. Gadījumā, ja pacients nespēj parakstīt pacienta rīkojumu, to paraksta ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts divu ārstniecības personu klātbūtnē un reģistrē vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā.

Pacients pacienta rīkojumu var grozīt vai izbeigt brīvi jebkurā laikā un jebkurā gribas izteikuma formā, arī atšķirīgā no sākotnējās gribas izteikuma formas. Pacients pacienta rīkojumu groza vai atceļ vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā vai ārstniecības persona, pamatojoties uz pacienta izteikto vēlmi vai rīcību, nodrošina pacienta rīkojuma izmaiņas vai atcelšanu vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā.

Pacients ir tiesīgs saņemt valsts apmaksātu konsultāciju pie ģimenes ārsta vai pie ārstējošā ārsta par pacienta rīkojumā izteiktās gribas sekām, kas var rasties atsakoties no atdzīvināšanas ārstniecības metodēm vai atsakoties no dzīvību uzturošās ārstniecības. Ministru kabinets nosaka ārstniecības personu apmācības programmas saturu un apmācības nodrošināšanas kārtību.

Pacienta rīkojums ir saistošs ārstniecības personām gadījumā, ja pacients sava veselības stāvokļa dēļ pats nespēj pieņemt lēmumu par piekrišanu ārstniecībai kopumā vai ārstniecībā izmantojamai metodei vai atteikšanos no ārstniecības kopumā vai ārstniecībā izmantojamās metodes, un, ja ir iestājusies situācija, par kuru pacients ir izdevis pacienta rīkojumu.

Pacienta rīkojums pēc ieraksta veikšanas vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā ir spēkā piecus gadus.