ES finanšu instruments “Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments” (EISI) ir ES instruments 2014.-2020.gada plānošanas periodam, kas ir paredzēts ieguldījumiem ES transporta, enerģētikas un telekomunikāciju infrastruktūrā.

EISI ietvaros tiek finansētas trīs apakšprogrammas:

  1. EISI – transports
  2. EISI – enerģija
  3. EISI – telekomunikācijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) 

EISI – telekomunikācijas un IKT apakšprogramma ir galvenais ES instruments pārrobežu sadarbības veicināšanai starp publiskām iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, izmantojot digitālo pakalpojumu infrastruktūru.

Šīs apakšprogrammas ietvaros atbalstīti ieguldījumi platjoslas tīklu un visas Eiropas digitālo pakalpojumu attīstībā.

EK ir atbildīga par EISI īstenošanu.

EISI administrē EK Inovācijas un tīklu izpildaģentūra.

EK ar īstenošanas aktiem pieņem gada Darba programmas (Darba programma 2019-2020.gadam), kurās norāda konkrētajā gadā veicamās darbības, kā arī finanšu līdzekļu indikatīvo sadalījumu.