Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu investīcijas
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu investīcijas

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

25.05.2020

25.05.2020. Iespēju bez maksas iegūt ārsta palīga diplomu izmantojuši jau 145 cilvēki

Veselības ministrijas īstenotajā Eiropas Savienības fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Profesionālās tālākizglītības programmā neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitāti ieguvuši 145 ārsta palīgi, bet 5310 papildinājuši savas zināšanas mācībās kādā no apstiprinātajām programmām. 

Profesionālās tālākizglītības programmā apmācīti un neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitāti ieguvuši 145 ārsta palīgi, bet to pašreiz apgūst 125. Kopumā projektā paredzēts izglītot 380 neatliekamās medicīnas ārsta palīgus.

Šobrīd projektā mācības tiek īstenotas 65 mācību programmās. Patlaban Veselības ministrijā apstiprināšanai ir iesniegtas 27 jaunas mācību programmas, no kurām 22 nule kā ir apstiprinātas. Savukārt 82 neformālās izglītības programmās mācības jau ir noslēgušās, tādējādi nodrošinot 5310 mērķa grupas pārstāvju izglītošanu. Katrai no īstenotajām mācību programmām ir izstrādāts un apstiprināts atbilstošs metodiskais līdzeklis. Apstiprinātie metodiskie līdzekļi tiek publicēti mājaslapā www.talakizglitiba.lv.   

Pašreiz ir izsludināti 2 iepirkumi, vērtēšanā ir 3 iepirkumi, bet izstrādes procesā vēl ir 4 iepirkumi par apmācību programmu izstrādi, aktualizēšanu un apmācību īstenošanu, kurus plānots izsludināt līdz 2020.gada decembrim. Līdz gada beigām plānots arī aktualizēt Cilvēkresursu apmācības plānu, papildinot to ar jaunām aktuālām mācību programmām, un nodot to apstiprināšanai Cilvēkresursu apmācību konsultatīvajai darba grupai. 

Projektā piedāvāto iespēju doties pieredzes apmaiņas vizītē ārpus Latvijas līdz šim ir  izmantojušas 14 ārstniecības personas. Pieredzes apmaiņas vizītes norisinājušās Čehijā, Spānijā, Nīderlandē un Amerikas Savienotajās valstīs.  

Atgādinām, ka informācija par aktuālajām mācībām konkrētajā mēnesī pieejama mājaslapas www.talakizglitiba.lv sadaļā “Aktualitātes” ievietotajā mācību kalendārā. 

Bezmaksas mācībās būs iespēja piedalīties līdz 2023.gadam. 

 Saistībā ar COVID-19 12.martā pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, tiek veiktas izmaiņas arī Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 mācību datumos. 

Lūdzam sazināties ar mācību īstenotājiem, lai noskaidrotu par turpmāko mācību norisi, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Veselības ministrijas mājaslapā - skatīt te.

Veselības ministrija 2017.gada oktobrī uzsāk īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts). 

Projekta mērķis ir nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla –ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā.

Projekta ietvaros plānots īstenot apmācības atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu apmācību plānam, kurā tiks noteiktas apmācību tēmas mērķauditorija, apmācību norises vietas, dalībnieku skaits. Cilvēkresursu apmācību plānu saskaņo Cilvēkresursu apmācību konsultatīvā darba grupa. Projekta ietvaros plānotas speciālistu apmācības vispārējo un profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei, pārkvalifikācijas un papildspecialitātes iegūšanai, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. 

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums: 22 765 950 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums -19 351 057 eiro un valsts budžeta finansējums - 3 414 893 eiro.

Projekts līdzfinansēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

2018.gada 6.martā ir noslēdzies iepirkums VM 2017/31/ESF “Ekspertu konsultācijas”. 2018.gada 28.februārī ir noslēgts līgums ar Pediatru Asociāciju par ekspertu konsultācijām, kas saistīts ar bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, jomā saskaņā ar nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

2018.gada 9.martā ir noslēdzies iepirkums VM 2017/32/ESF "Neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātes iegūšana". 2018.gada 20.martā ir noslēgts līgums ar Piegādātāju apvienību - Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža  par apmācībām neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātes iegūšanai.

2019.gada 1.ceturksnī projektā ir īstenotas šādas darbības:

Laika posmā no 01.01.2019. līdz 30.05.2019. projekta ietvaros ir uzsāktas apmācības 39 programmās.
Noslēgti 4 līgumi par apmācībām šādās programmās:

 • Aktualitātes bērnu infektoloģijā: slimību vadība, diagnostika, terapija un profilakse;
 • Komunikācijas prasmju pilnveide darbā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem;
 • Sadarbības process un sadarbības prasmju stiprināšana starp dažādu jomu speciālistiem, kas ikdienā strādā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem;
 • Ārstniecības personu mentoru sagatavošana.

Detalizēta informācija par mācību datumiem un laikiem pieejama vietnē www.talakizglitiba.lv

2018.gada 2.ceturksnī projektā ir īstenotas šādas darbības:

 • 2018.gada 27.jūnijā ir noslēgts līgums “Par aktuālajām ārstnieciskām un diagnostiskām metodēm ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu praksē”.
 • 2018.gada 29.jūnijā ir noslēgti divi līgumi ar Pediatru Asociāciju par ekspertu (sirds un asinsvadu jomā un garīgās veselības jomā) konsultācijām saskaņā ar nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
 • Ir izsludināti seši iepirkumi par programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu prioritārajās veselības jomā, saņemti piedāvājumi un notiek piedāvājumu vērtēšana 80 programmās. Paralēli notiek līgumu slēgšanas process par apmācību īstenošanu.
 • Līdz 19.10.2018. projekta ietvaros ir noslēgti 36 līgumi, 21 līgums ir parakstīšanas stadijā. 2018.gada 2.novembrī tiks uzsāktas apmācības Profesionālās pilnveides izglītības programmā Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē, M60. 
 • 19.07.2018. noslēgts līgums “Veselības aprūpe personām ar invaliditāti - profilakse un veselības veicināšana: riska faktoru mazināšana, veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu veicināšana”.
 • 24.07.2018. noslēgts līgums “Aktuālās pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā”.
 • 24.07.2018. noslēgts līgums “Veselības aprūpes un sociālajā jomā iesaistītā personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana” un “Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments”.
 • 13.08.2018. noslēgts līgums “Mākslīgās asinsrites metodes pielietošana māsu praksē”.
 • 17.08.2018. noslēgts līgums “Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas praktiskās pielietošanas aspekti un funkcionēšanas novērtēšana”, “Neatliekamie stāvokļi un to simulācija pediatrijā: ambulatorā prakse”, “Neatliekamie stāvokļi un to simulācija pediatrijā: neatliekamā medicīniskā palīdzība kritiski slimiem bērniem slimnīcas etapā”, “Komandas darba nodrošināšana slimnīcā, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību dzemdību laikā”, “Korupcijas riski veselības aprūpē: risku mazināšanas un novēršanas iespējas, rīcība” un “Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos”.
 • 23.08.2018. noslēgts līgums “Ekspertu konsultācijas onkoloģijas jomā”.
 • 11.09.2018. noslēgts līgums “Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps”, “Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušajam pacientam: pirmsslimnīcas etapā" un “Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps”.
 • 13.09.2018. noslēgts līgums “Alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšana un īsās intervences sniegšana primārajā veselības aprūpē”.
 • 08.10.2018. noslēgts līgums “Pret bērniem vērstas vardarbības atpazīšana un profilakse. Zīdaiņu pēkšņās nāves sindroms”, ”Bērnu psihiskie un uzvedības traucējumi, tostarp ēšanas traucējumi – anoreksija, bulīmija, kompulsīvā pārēšanās – bērniem un pusaudžiem” un “Fiziskās un garīgās attīstības novērtēšana bērnam vecumā no vienas nedēļas līdz pieciem gadiem un garīgās attīstības novērtēšanas lapas aizpildīšanas metodika. Jaundzimušo un zīdaiņu, un bērnu veselības aprūpe  un izvērtēšana ambulatorajā praksē”
 • 09.10.2018. noslēgts līgums “Sirds  un asinsvadu, onkoloģisko slimību un psihisko slimību profilakse un savlaicīga diagnostika, tostarp fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana primārajā veselības aprūpē”, “Biežāko pārtikas nepanesību diagnostika un ārstēšana bērniem primārajā aprūpē un slimnīcas etapā. Uztura bagātinātāju lietošanas lietderība”, “Elektrokardiogrāfiska neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika”, “Transfuzioloģijas pamati”, “Transfuzioloģijas principi onkoloģijas pacientiem”
 • 10.10.2018. noslēgts līgums “Ģimenes ārsta loma kardiovaskulāru saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. Kardioloģisko slodzes testu indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija un tālāka taktika pacientu primārajā aprūpē”, “Rehabilitācijas procesa organizēšana pacientiem primārās veselības aprūpes līmenī”, “Hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē. Rehabilitācijas rezultātu un iespēju izvērtēšana. Tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana”, “Savlaicīgas hematoonkoloģijas pataloģijas atpazīšana ambulatorajā etapā” un “Ārstnieciskā un aprūpes personāla komandas darbs, nodrošinot pacientu ar iedzimtu koagulāciju aprūpi dzīvesvietā”.
 • 12.10.2018. noslēgts līgums “Psihosomatisku, somotomorfu un personības traucējumu diagnostika un ārstēšana”

Apstiprināšanai projekta ietvaros ir iesniegtas 14 mācību programmas.

Līdz 31.12.2018. projekta ietvaros ir noslēgts  81 mācību līgums. Laika posmā no 01.11.2018. līdz 31.12.2018. noslēgti šādi līgumi:
 • 01.11.2018. noslēgts līgums Ģimenes ārsta loma kardiovaskulāru saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. Kardioloģisko slodzes testu indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija un tālāka taktika pacientu primārajā aprūpē
 • 05.11.2018. noslēgts līgums Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību sirds un asinsvadu sistēmu slimību jomā programmu sagatavošana un apmācību īstenošana
 • 05.11.2018. noslēgts līgums Māsas kompetence elektrokardiogrāfijas interpretēšanā
 • 05.11.2018. noslēgts līgums Attīstības psiholoģija
 • 05.11.2018. noslēgts līgums Insulta pacientu akūtā un agrīnā subakūtā rehabilitācija
 • 06.11.2018. noslēgts līgums Ergonomijas principi onkoloģijas pacientu aprūpē
 • 06.11.2018. noslēgts līgums Ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi un dislipidēmija
 • 06.11.2018. noslēgts līgums Sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšana uz veselību
 • 06.11.2018. noslēgts līgums Eiropas profesionālo asociāciju izstrādātie kardiotorakālās, asinsvadu anestezioloģijas un intensīvās terapijas standarti
 • 06.11.2018. noslēgts līgums Paliatīvā aprūpe
 • 06.11.2018. noslēgts līgums Onkoloģisko saslimšanu savlaicīga diagnostika bērniem un pieaugušajiem
 • 06.11.2018. noslēgts līgums Jaunākās tendences onkoloģisku saslimšanu profilaksē, diagnostikā, ārstēšanā, rehabilitācijā un ķīmijterapijā
 • 06.11.2018. noslēgts līgums Onkoloģijas pacientiem raksturīgu kritisko stāvokļu simulācijas un to analīze
 • 06.11.2018. noslēgts līgums Reproduktīvā vecuma onkoloģisko pacientu izglītošana par partnerattiecībām ārstēšanas laikā un turpmāk
 • 06.11.2018. noslēgts līgums Ļaundabīgo audzēju ārstēšanas metodes
 • 06.11.2018. noslēgts līgums Medikamentozās terapijas pamatprincipi onkoloģijā
 • 06.11.2018. noslēgts līgums Onkoloģijas pacientu klīniskās aprūpes principi
 • 06.11.2018. noslēgts līgums Rehabilitācija onkoloģiskiem pacientiem akūtā, subakūtā un ilgtermiņa rehabilitācijas periodā
 • 14.11.2018. noslēgts līgums Sirds pataloģiju agrīna diagnostika
 • 14.11.2018. noslēgts līgums Antibakterioloģisko līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas
 • 15.11.2018. noslēgts līgums Perinatālā psihiatrija: psihisko traucējumu agrīna diagnostika
 • 20.11.2018. noslēgts līgums Mājas lapas www.talakizglitiba.lv konfigurēšana, uzturēšana un satura ievietošana
 • 20.11.2018. noslēgts līgums Pacientu aprūpe pēc dažādu sirds stimulatoru implantācijas
 • 20.11.2018. noslēgts līgums Grūtniecības vadīšana sistemātisku patoloģiju gadījumā. Augsta riska grūtniecības vadīšana neinfekcijas slimību gadījumā
 • 20.11.2018. noslēgts līgums Anestēzijas un intensīvās terapijas nodrošināšana kardioloģijā
Līdz 31.12.2018. apstiprināšanai projekta ietvaros ir iesniegtas 57 mācību programmas, 14 programmas saskaņotas ar Veselības ministriju, 9 mācību programmās uzsāktas apmācības.

 

Kontaktinformācija:

ESF projekta "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" vadītāja Elīna Vilcāne
e-pasts: elina.vilcane@vm.gov.lv
tālrunis: 60008327