Jūs atrodaties šeit: Nozare > Nozares politika
Jūs atrodaties šeit: Nozare > Nozares politika

Nozares politika

26.02.2020

Veselības ministrija izstrādā valsts veselības nozares politiku.

Minisitrija organizē, koordinē un pārrauga veselības politikas īstenošanu. Šo funkciju izpildes nodrošināšanai Veselības ministrija izstrādā normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus un sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem. Pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās. Atbild par nacionālo pozīciju izstrādi un aizstāvēšanu veselības jomā ES.

Informē sabiedrību par nozares politiku un Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību. 

Veselības ministrija sabiedrības veselības jomā:

 • izstrādā valsts politiku epidemioloģiskās drošības, vides veselības, veselības veicināšanas un atkarību izraisošo vielu kaitīguma samazināšanas apakšjomās;
 • koordinē pretepidēmijas pasākumu veikšanu valstī;
 • pārrauga peldvietu ūdeņu monitoringu;
 • piedalās ķīmisko vielu un ķīmisko produktu aprites politikas veidošanā;
 • nodrošina valsts kontroli un uzraudzību epidemioloģiskās drošības, vides higiēnas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu tirdzniecības un lietošanas un kosmētikas līdzekļu drošuma jomā, kā arī nodrošina dzeramā ūdens obligāto nekaitīguma un kvalitātes prasību kontroli un monitoringu publiskajā dzeramā ūdens apgādes sistēmā;
 • īsteno sabiedrības veselības veicināšanas politiku, izglīto sabiedrības grupas jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu.

Veselības aprūpes jomā:

 • izstrādā valsts politiku slimību profilakses, diagnostikas, ārstēšanas, pacientu rehabilitācijas un veselības aprūpes organizācijas apakšjomās;
 • pārrauga ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu, kā arī pacientu un ar noteiktām slimībām slimojošu personu reģistrus;
 • pārrauga ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību atbilstības novērtēšanu;
 • koordinē no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācību, veic rezidentu sadali;
 • pārrauga veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanu ārstniecības iestādēs;
 • pārrauga veselības aizsardzības valsts statistiskās informācijas programmas īstenošanu;
 • pārrauga medicīnisko ierīču realizācijas, izplatīšanas, reģistrācijas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību;
 • nodrošina ārkārtējo medicīnisko situāciju pārvaldīšanu valstī;
 • nodrošina veselības aprūpē izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu;
 • pārrauga veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
 • pārrauga kārtību, kādā tiek organizēta un nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem;
 • plāno un organizē ārstniecības personu tālākizglītību.

Farmācijas jomā:

 • izstrādā valsts politiku farmācijas, kā arī narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites jomā;
 • koordinē, analizē un sniedz priekšlikumus par zāļu kompensācijas sistēmas attīstību un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu par zālēm;
 • nodrošina kvalitatīvu un efektīvu zāļu pieejamību patērētājiem un koordinē zāļu izplatīšanas uzraudzību;
 • nodrošina pieeju kvalitatīvai un drošai, no ražotājiem neatkarīgai informācijai par zālēm un koordinē zāļu reklāmas uzraudzību;
 • koordinē zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas izveidošanu;
 • nodrošina zāļu farmakoekonomisko rādītāju analīzi.