Jūs atrodaties šeit: Nozare > Centrālā medicīnas ētikas komiteja
Centrālā medicīnas ētikas komitejaKlīniskās izpētes ētikas komitejas

Centrālā medicīnas ētikas komiteja

10.09.2019

Centrālā medicīnas ētikas komiteja (turpmāk — CMĒK) ir koleģiāla, konsultatīva institūcija un darbojas saskaņā ar 1998.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.9. Noteikumi - skatīt šeit.

CMĒK izskata uz sociālajām problēmām attiecināmos biomedicīniskā progresa ētikas jautājumus. CMĒK personālsastāvu apstiprina Ministru kabinets pēc Veselības ministrijas priekšlikuma (MK 2017.gada 31.maija rīkojums Nr.267). 

Atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumu Nr.9 „Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums” noteiktajam, Veselības ministrija materiāltehniski nodrošina CMĒK darbu un veic sekretariāta funkcijas. CMĒK sēdes sasauc pēc nepieciešamības un tās ir atklātas, izņemot, ja nepieciešams Informācijas atklātības likuma 5.pantā minētajai informācijai nodrošināt ierobežotu pieejamību, kad tiek sasaukta slēgta sēde. No 2011.gada 1.janvāra CMĒK sēdes notiek Veselības ministrijas telpās.

CMĒK sanāksmes:
Informējam, ka nākamā CMĒK sēde plānota 2019.gada 31.oktobrī, plkst.15:00. Lūdzu sekot līdzi informācijai Veselības ministrijas tīmekļa vietnē vai sazināties ar kontaktpersonu par CMĒK sanāksmēm.

CMĒK priekšsēdētājs:
Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu docents, socioloģijas doktors un bioētikas speciālists Vents Sīlis.

CMĒK kontaktpersona jautājumos par biomedicīniskajiem pētījumiem:
Vents Sīlis, e-pasts: vents_silis@yahoo.com

Kontaktpersona par CMĒK sanāksmēm:
Edgars Strautiņš, tālrunis: 67876190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv, pasta adrese: Veselības ministrija, Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011

Pieteikums Centrālai medicīnas ētikas komitejai:
Iesniedzot projektu izvērtēšanai Centrālās medicīnas ētikas komitejā, projekta pieteikumā jānorāda šāda informācija - *pdf.

Pētījumu projektu dokumentāciju jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastiem: vm@vm.gov.lv un edgars.strautins@vm.gov.lv

UZMANĪBU! Kopš 2018.gada 27.jūnija pieteikums atzinuma saņemšanai par ģenētiskiem pētījumiem ir jāiesniedz arī Genoma izpētes padomei (elektroniski sūtīt uz genoma.padome@biomed.lu.lv vai drukātu APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rātsupītes ielā 1, Latvija, Rīga, LV-1067), pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumu Nr.692 "Ģenētiskās izpētes kārtība" 2.1.punktu (detalizētāka informācija - Genoma izpētes padome).