Jūs atrodaties šeit: Nozare > Centrālā medicīnas ētikas komiteja
Centrālā medicīnas ētikas komitejaKlīniskās izpētes ētikas komitejas

Centrālā medicīnas ētikas komiteja

19.06.2017

Centrālā medicīnas ētikas komiteja (turpmāk — CMĒK) ir koleģiāla, konsultatīva institūcija un darbojas saskaņā ar 1998.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.9. Noteikumi - skatīt šeit.

CMĒK izskata uz sociālajām problēmām attiecināmos biomedicīniskā progresa ētikas jautājumus. CMĒK personālsastāvu apstiprina Ministru kabinets pēc Veselības ministrijas priekšlikuma (MK 2017.gada 31.maija rīkojums Nr.267). 

Atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumu Nr.9 „Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums” noteiktajam, Veselības ministrija materiāltehniski nodrošina CMĒK darbu un veic sekretariāta funkcijas. CMĒK sēdes sasauc pēc nepieciešamības un tās ir atklātas, izņemot, ja nepieciešams Informācijas atklātības likuma 5.pantā minētajai informācijai nodrošināt ierobežotu pieejamību, kad tiek sasaukta slēgta sēde. No 2011.gada 1.janvāra CMĒK sēdes notiek Veselības ministrijas telpās.

CMĒK priekšsēdētājs:
Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu docents, socioloģijas doktors un bioētikas speciālists Vents Sīlis.

CMĒK kontaktpersona jautājumos par biomedicīniskajiem pētījumiem:
Vents Sīlis, e-pasts: vents_silis@yahoo.com

Kontaktpersona par CMĒK sanāksmēm:
Edgars Strautiņš, tālrunis: 67876190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv, pasta adrese: Veselības ministrija, Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011.

Pieteikums Centrālai medicīnas ētikas komitejai:
Iesniedzot projektu izvērtēšanai Centrālās medicīnas ētikas komitejā, projekta pieteikumā jānorāda šāda informācija - *pdf. Pētījumu projektu dokumentāciju jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz Veselības ministrijas oficiālo e-pasta adresi: vm@vm.gov.lv.

Centrālās medicīnas ētikas komitejas (CMĒK) izdotie atzinumi:

 • 2014.gada 24.novembra CMĒK sēdē nolemts izsniegt Atzinumus par atbilstību bioētikas normām šādiem pētījumiem:

1) 01-29.1/6 - „Labā kambara aritmogēnas displāzijas ģenētisko faktoru analīze”.

2) 01-29.1/8 - pētījuma „Kardiometabolā sindroma riska faktoru novērtējums pusaudžiem ar lieko svaru Latvijā” apakšpētījumam "Aptaukošanās ģenētiskā predispozīcija pusaudžiem”.

 • 2014.gada 24.novembra CMĒK sēdē nolemts izsniegt Atzinumus par atbilstību bioētikas normām šādiem pētījumiem:
1) 01-29.1/4 - „Juvenilas sistēmas sklerodermijas klīniskās, laboratorās īpatnības un prognostiskie rādītāji”;
2) 01-29.1/5 - „Nereģistrētā alkohola tirgus novērtējums Latvijā”;
3) 01-29.1/7 - „Kardiometabolā sindroma riska faktoru novērtējums pusaudžiem ar lieko svaru Latvijā”.
 • 2014.gada 28.augusta CMĒK sēdē nolemts izsniegt Atzinumus par atbilstību bioētikas normām šādiem pētījumiem:
1) 01-29.1/1 - „Neinvazīvo prenatālās diagnostikas metožu izstrāde”;
2) 01-29.1/2 - „Preeklampsijas un augļa intrauterīnās augšanas aiztures prognoze un profilakse”;
3) 01-29.1/3 - „Ar novecošanos saistītu molekulāro mehānismu izpēte labdabīgas prostatas hiperplāzijas attīstībā”.
 • 2013.gada 9.decembra CMĒK sēdē nolemts izsniegt Atzinumus par atbilstību bioētikas normām šādiem pētījumiem:
1) 01-29.1/8 - „Valsts Iedzīvotāju Genoma datu bāzes 30 paraugu kvalitātes kontrole BBMRI-LPC konsorcija ietvaros (MUG)”;
2) 01-29.1/9 - „Perinatālās mirstības analīzes sistēma”;
3) 01-29.1/10 - "Starptautiskais skolēnu veselības paradumu pētījums";
4) 01-29.1/11 - "Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni";
5) 01-29.1/12 - Projekta "Farmakoloģiska uzraudzība Juvelina idiopātiska artrīta (JIA) pacentiem (Pharmachild), kurus ārstē ar bioloģiskiem medikamnetiem un/vai Metotreksātu. Bērnu reimatologu Starptautiskā pētījumu organizācija (PRINTO)/ Bērnu reimatologu Eiropas Kopienas (PRES) reģistrs" klīniskajam novērojumam "Abaceptu lietojošo juvelīnā idiopātiskā artrīta slimnieku novērošanas reģistrs".
 • 2013.gada 30.septembra CMĒK sēdē nolemts izsniegt Atzinumu par atbilstību bioētikas normām šādam pētījumam:

01-29.1/7  -  Latvijas Zinātņu padomes Sadarbības projekta "Slimību etioloģijas, patogenēzes un cilvēku novecošanas procesu ģenētiskā izpēte Latvijas populācijā" asociētajam projektam „HOPS kandidātgēnu noteikšana jauniem smēķētājiem un nesmēķētājiem”. 

 • 2013.gada 10.jūlija CMĒK sēdē nolemts izsniegt Atzinumus par atbilstību bioētikas normām šādiem pētījumiem:
1) 01-29.1/3  - „LatDiane: Latvijas diabētiskās nefropātijas pētījums”;
2) 01-29.1/4 -  „HOPS ģenētisko faktoru analīze”;
3) 01-29.1/5 - "Izolēta augšanas hormona deficīta ģenētiskie cēloņi un slimības gaitu ietekmējošie faktori";
4) 01-29.1/6 - "JIA pacientu slimības recidīvu novēršana ar kontrolētu terapijas atcelšanas palīdzību".
 • 2013.gada 6.februāra CMĒK sēdē nolemts izsniegt Atzinumus par atbilstību bioētikas normām šādiem pētījumiem:
1) 01-29.1/1  - „Deniņu – apakšžokļa locītavas saistības ar juvenīlo idiopātisko artrītu ģenētiskās ietekmes izpēte”;
2) 01-29.1/2 - „Mātes mirstības konfidenciālās analīzes sistēma”.
 • 2012.gada 26.septembra CMĒK sanāksmē nolemts izsniegt Atzinumu par atbilstību bioētikas normām šādam pētījumam:
01-29.1/7 - „Autologu kaulu smadzeņu mononukleāro šūnu transplantācija gūžas un ceļa osteoartrīta ārstēšanai”.
 • 2012.gada 26.septembra CMĒK sanāksmē nolemts izsniegt Atzinumus par atbilstību bioētikas normām šādiem pētījumiem:
 1) 01-29.1/4  -  „Tuberkulozes, HIV un asociēto faktoru izplatība injicējamo narkotiku lietotāju vidū”;
 2) 01-29.1/5 - „Narkotiku lietotāju kohortas pētījums”;
 3) 01-29.1/6 - „Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums”.
 • 2011.gada 9.novembrī CMĒK sanāksmē nolemts izsniegt Atzinumus par atbilstību bioētikas normām šādiem pētījuma projektiem:

1) 01-29.1/21 - "Ateroskleroze bērniem ar reimatiskām saslimšanām Latvijā".
2) 01-29.1/22 - "Valsts pētījuma  programmas „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu izstrāde sabiedrības  veselības uzlabošanai” 2.projekta „Diabēta un sirds - asinsvadu slimību farmakoģenētika, zāļu mērķreceptoru testēšana” klīnisko novērojumu "Otrā tipa cukura diabēta pacientu ārstēšanā izmantoto medikamentu lietošanas optimizācija, balstoties uz pacientu ģenētiskajiem un fenotipiskajiem profiliem” (OPTIMED).
3) 01-29.1/23 - „Varfarīna metabolismā iesaistīto ģenētisko marķieru molekulārā testēšana”.
4) 01-29.1/24 - „Molekulāri ģenētisko un vides faktoru mijiedarbības izpēte saistībā ar vēnu trombozes attīstību, norisi un terapiju Latvijas populācijā”.
5) 01-29.1/25 - „Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē".
6) 01-29.1/26 - "Metabolisma un endokrīno slimību ģenētika", kas tiek rīkots Sadarbības projekta “Slimību etioloģijas, patoģenēzes un cilvēka novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas populācijā” apakšprojekta "Metabolisma un endokrīno slimību ģenētika" ietvaros.

 • 01.06.2012. - "Autologo kaula smadzeņu šūnu transplantācija dilatācijas kardiomiopātijas skarto audu reģenerācija".
 • 09.05.2012. - "Ksenobiotiķu metabolismā iesaistīto enzīmu kodējošo gēnu polimorfisms Latvijas populācijā un to nozīme aknās metabolizētu medikamentu terapijas izvēlē".
 • 09.05.2012. - "Proproteīna 9.tipa konvertāzes subtilizīna/keksīna (PCSK9) gēna un citu lipīdu metabolismā iesaistīto gēnu polimorfismu saistība ar seuma lipīdiem pacientiem ar dislipidēmuju".
 • CMĒK izdotie atzinumi 2003.-2011.gads - skatīt šeit.
 • CMĒK izdotie atzinumi 2011.gadā - skatīt šeit.