Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu investīcijas
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu investīcijas

Fondu investīcijas

12.08.2020

Eiropas Savienības fondi un programmas, kuru apguvē darbojas Veselības ministrija:

Informāciju par Veselības ministrijas administrētajām Eiropas Savienības stuktūrfondu aktivitātēm skatīt www.esfondi.vm.gov.lv


ERAF projekts “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts”:

Veselības ministrija 2018.gada 16.martā uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” Nr.2.2.1.1/17/I/028 īstenošanu. 

Projekta mērķis: uzlabot Veselības ministrijas resora darbību, nodrošinot lietotājiem draudzīgākus publiskos un iekšējos elektronizētos pakalpojumus, uzlabojot resora darbības efektivitāti un radot priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora datu analīzes vajadzībām, to skaitā: 

  • Veselības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu informācijas aprites un lēmumu pieņemšanas procesu pilnveidošana, izveidojot vienotu dokumentu pārvaldības un aprites informācijas sistēmu;

  • Veselības nozares informācijas pieejamības un izmantošanas uzlabošana, izveidojot vienotu datu apstrādes, attēlošanas un nodošanas informācijas sistēmu;

  • Veselības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) pārvaldības uzlabošana, tādējādi palielinot IKT atbalsta efektivitāti un kvalitāti, izveidojot atvērtu iekšējo lietotāju atbalsta platformu, ieviešot ar to saistītos procesus un procedūras.

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/17/I/028 

Projekta finansējuma apmērs: 3 500 000 eiro - 2 975 000 eiro (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds) un 525 000 eiro (15% tiks finansēti no valsts budžeta)

Projekta realizācijas laiks: no 2018.gada 16.marta līdz 2020.gada 15.novembrim (32 mēneši). Projekta koordinators: Veselības ministrija.

Informācija par Projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” ietvaros paveiktajām darbībām - skatīt šeit.

Papildus informācija par projektu: www.esfondi.lv


ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”:

Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001. 

Mērķis ir iedzīvotājiem reģionos uzlabot ārstniecības personu pieejamību, kas sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus prioritārajās jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu aprūpes un garīgās veselības jomā.

Speciālisti var pretendēt uz noteikta apjoma finanšu atbalstu jeb kompensācijām, ja strādā reģionā.

Informācija par ESF projektu, kādas ārstniecības personas var pretendēt uz kompensācijām, nosacījumi un pieteikuma veidlapas pieejama talakizglitiba.lv


ESF projekts "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi":

Latvijā 2016.gada novembrī uzsākta Eiropas Savienības fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (turpmāk - Projekts) īstenošana.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus četrās prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgā veselība).

Par ESF projektu "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" lasīt šeit.


ESF projekts "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana":

Veselības ministrija 2017.gada oktobrī uzsāk īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “ Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts). Projekta mērķis ir nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla –ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā.

Par ESF projektu "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" lasīt šeit.


ESF projekts "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros":

Latvijā 2014.gada novembrī uzsākta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros” īstenošana.

Projekta mērķis ir līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādāt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīnijas un līdz 2018.gada 31.decembrim izstrādāt un ieviest vienotu nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai. 

Par ESF projektu "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" lasīt šeit.

Lai uzlabotu pacientu drošību, pacientu uzticību veselības aprūpes sistēmai, kā arī izveidotu vienotu izpratni par veselības aprūpes sistēmas un ārstniecības procesu kvalitāti Veselības ministrija ir izstrādājusi Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepciju „Kvalitātes vadība jeb vadības kvalitāte” un tās ietvaros veicamo pasākumu plānu (apstiprināts ar Veselības ministrijas 2017.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.22 "Par Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepciju").