Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/ru/o_ministerstve/predprinimatelskie_obsestvo/

Предпринимательские общество