Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Gaisa kvalitāte
Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Gaisa kvalitāte

Gaisa kvalitāte

12.10.2017

Gaisa kvalitātes uzlabošanas jomā un, lai veicinātu bērnu veselībai drošas vides politikas veidošanu, PVO 2010.gadā ir uzsākusi dalībvalstu iesaisti skolu vides novērtēšanas pētījumos, lai apzinātu vides riska faktorus bērnu iestādēs. 2012./2013.gada mācību sezonas laikā Veselības inspekcija (VI) ar PVO atbalstu veica minētā pētījuma pilotprojektu četrās Latvijas skolās. Iegūtie dati parādīja, ka skolās netiek nodrošināta pietiekami efektīga telpu vēdināšana un CO2 koncentrācija nodarbību laikā pārsniedz 1000 ppm, arī starpbrīžos pie atvērta loga. Pētījums arī parādīja, ka skolās ne vienmēr tiek pietiekamā līmenī nodrošināta sanitāro telpu un ierīču uzturēšana un apkope, lai nodrošinātu roku mazgāšanas iemaņu veicināšanu u.tml. Ņemot vērā minēto, tiks turpināta vides faktoru apzināšana arī citās Latvijas skolās, lai apzinātu skolu vides kvalitātes problēmas Latvijā un sniegtu rekomendācijas skolotājiem un pašvaldībām skolu būvniecības procesam.

- 2016.gada 28.novembrī VI un Veselības ministrija noslēdza sadarbības Līgumu par ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” darbības 6.1.16. “Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums” realizāciju, kas turpināsies līdz 2022.gada decembrim. Plānotā projekta būtība īsumā ir pieejama VI mājaslapā www.vi.gov.lv. Laika periodā no 2017.gada oktobra līdz 2022.gada novembrim katra mācību gada ietvaros pētījumā piedalīsies līdz 20 izglītības iestādēm.

- Lai novērstu tabakas dūmu kaitīgo ietekmi, gaisa kvalitātes uzlabošanā ievērojami “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” noteiktie smēķēšanas aizliegumi. Eiropas Savienības struktūrfondu projektu ietvaros, ko realizē VM, turpmākajos gados paredzēti pasākumi, kas skar sabiedrības izglītošanu attiecībā uz smēķēšanas ierobežošanu.