Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Veselīgs un aktīvs dzīvesveids > Tabakas izplatības ierobežošanas pasākumi

Tabakas izplatības ierobežošanas pasākumi

22.05.2019

Smēķēšana ir galvenais priekšlaicīgas nāves cēlonis Eiropas Savienībā. Smēķēšana ir nozīmīgs sirds – asinsvadu slimību un vēža, kā arī priekšlaicīgas mirstības riska faktors.

Smēķēšana rada zaudējumu ne vien indivīdam, bet sabiedrībai kopumā. Nozīmīgu kaitējumu sabiedrībai nodara tabakas dūmu otrreizējā ieelpošana. Latvijā smēķēšanas izplatība ir augsta, tomēr vienlaikus jāatzīmē, ka pēdējos gados smēķēšanas izplatība jauniešu vidū samazinās, kas nozīmē to, ka Latvijā veiktie smēķēšanas ierobežošanas pasākumi ir devuši pozitīvu rezultātu.  

Līdz ar izmaiņām likumdošanā un veiktajām informēšanas kampaņām sabiedrība aizvien skaidrāk apzinās smēķēšanas kaitīgās sekas. Tāpēc arī Veselības ministrija veic pasākumus, lai atturētu iedzīvotājus no smēķēšanas, pasargātu viņus no tabakas dūmiem, palīdzētu smēķētājiem atmest šo ieradumu, kā arī ierobežotu tabakas reklāmu un pārdošanu.

Lai noteiktu stingrākus ierobežojumus tabakas izstrādājumu un ar tabaku saistīto izstrādājumu izplatīšanas jomā, 2016.gada 20.maijā spēkā stājies Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums1 (turpmāk – Likums), ar kuru pārņemtas ES Direktīva 2014/40/ES prasības, kā arī iestrādāti Pasaules Veselības organizācijas Vispārējai konvencijai par tabakas uzraudzību2 (turpmāk - Konvencija) noteiktie sabiedrības veselības aizsardzības principi (Latvija konvencijai pievienojās 2005.gadā). Konvencija ir pirmais un vienīgais starptautisko tiesību instruments sabiedrības veselības jomā un tā nosaka starpsektoru sadarbībā balstītus instrumentus, kas dalībvalstīm jāievieš, lai mazinātu smēķēšanas izplatību un smēķēšanas radīto kaitējumu sabiedrībā. 

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums nosaka:

  • tabakas izstrādājumu, nikotīnu saturošu elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes flakonu sastāva ierobežojumus; 
  • tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, nikotīnu saturošu elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes flakonu iepakojuma noformējuma prasības un  tirdzniecības ierobežojumus; 
  • tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, nikotīnu saturošu elektronisko smēķēšanas ierīču lietošanas ierobežojumi publiskās un citās vietās, kā arī jebkuru citu izstrādājumu, kurus lieto ar mērķi apzināti caur iemuti ieelpot nikotīnu vai citas ķīmiskas vielas saturošu tvaiku vai dūmus ierobežojumi; 
  • tabakas izstrādājumu, nikotīnu saturošu elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes flakonu reklāmas ierobežojumus; 
  • pienākumu ražotājiem un importētājiem sniegt informāciju par izstrādājumu sastāvu; 
  • par likuma īstenošanu atbildīgās institūcijas un citus ar apriti saistītus jautājumus. 

Līdz ar Likumu stājas spēkā arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 306 par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, kas nosaka, kā turpmāk uz iepakojuma vienībām un ārējā iepakojuma būs izvietojami brīdinājumi par ietekmi uz veselību. 

Statistika: Slimību profilakses un kontroles centrs ik gadu apkopo smēķēšanas izplatības rādītājus un veic smēķēšanas radīto seku indikatoru novērtējumu. Informācija pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā sadaļā "Pētījumi un ziņojumi".

Veselības veicināšanas pasākumiInformācija par Slimību profilakses un kontroles centra realizētajām kampaņām un informatīvie materiāli: 


Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu prasības. Līdz ar šī likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu". 
http://likumi.lv/doc.php?id=98236; www.who.int/fctc