Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Pacienta tiesības un pienākumi > Pacienta medicīniskā dokumentācija

Pacienta medicīniskā dokumentācija

04.07.2017

Par medicīniskās dokumentācijas izsniegšanas kārtību informējam, ka pacientu medicīniskās kartes ir ārstniecības iestāžu īpašums, tomēr atbilstoši Pacientu tiesību likumam pacientam ir tiesības pieprasīt un saņemt savas medicīniskās dokumentācijas izrakstus. Ārstniecības iestādei ir jānodrošina izrakstu, norakstu un kopiju sagatavošana triju darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas. 
 

Vienlaikus informējam, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu kopijas, izrakstus un norakstus no savas pacienta ambulatorās kartes pacientam ne biežāk kā  divas reizes gadā ir tiesības saņemt bez maksas. Citos gadījumos pacientam ir tiesības pieprasīt un saņemt izrakstus, norakstus un kopijas atbilstoši ārstniecības iestādē apstiprinātajam cenrādim.

Papildus skaidrojam, ka pacientam, mainot ģimenes ārstu, ģimenes ārsts nodod pacienta izraudzītajam ģimenes ārstam pilnīgus medicīniskos ierakstus par attiecīgo pacientu (Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 6.punkts).

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar minēto noteikumu 35.8.apakšpunktu ģimenes ārstam jānodrošina medicīnisko ierakstu, kas veikti ambulatorā pacienta medicīniskajā kartē, glabāšana 75 gadus pēc pēdējā veiktā ieraksta, mainot ģimenes ārstu, nevar tikt izsniegti medicīniskās dokumentācijas oriģināli.

Līdz ar to ģimenes ārsts pēc pacienta vai pacienta izraudzītā ģimenes ārsta pieprasījuma sniedz pilnīgu medicīnisko informāciju par pacientu, izsniedzot izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) vai pacienta ambulatorās medicīniskās kartes kopiju (medicīniskās dokumentācijas kopēšana ir maksas pakalpojums), vai citā, abām pusēm pieņemamā, veidā.

Kur var uzzināt savu dzimšanas laiku?

Veselības ministrija neveic personu dzimšanas datu uzskaiti un glabāšanu. Šos datus iespējams uzzināt ārstniecības iestādē, kurā esat dzimis. Gadījumā, ja ārstniecības iestāde vairs nepastāv (ir likvidēta), par medicīnisko dokumentāciju var interesēties Personāla dokumentu valsts arhīvā (Rīga, Jūrmala) vai pēc teritoriālās piederības Zonālajā valsts arhīvā.