Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > OVP un medicīniskās grāmatiņas

Obligātās veselības pārbaudes un medicīniskās grāmatiņas

15.10.2019

2018.gada 24.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.447 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.447).

MK noteikumi Nr.447 aizvieto Ministru kabienta noteikumus Nr.642 ”Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu” un Ministru kabineta noteikumus Nr.494 ”Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”.

MK noteikumi Nr.447 novērš nelietderīgu veselības pārbaužu veikšanu, nosakot to, ka obligātās veselības pārbaudes jāveic tikai personām, kuras sniedz pakalpojumus:

  • esot tuvā kontaktā ar bērniem un pārtikas nozarē strādājošajiem, kuriem ir tieša saskare ar pārtikas produktiem. Ar MK noteikumiem Nr.447 ir atcelta prasība nodrošināt Personas medicīnisko grāmatiņu, aizstājot to ar atzinumu par personas atbilstību veikt darba pienākumus (veidlapa Nr. 027/u).  

MK noteikumi Nr.447 arī paredz to, ka atkārtotas ikgadējas obligātās veselības pārbaudes jāveic tikai personām, kuras ir nodarbinātas darbos, esot tiešā kontaktā ar bēniem, ar mērķi veikt šo personu skrīningu uz tuberkulozi, izvērtējot personas inficēšanās riskus ar tuberkulozi, novērtējot plaušu tuberkulozes slimības pazīmes un veicot plaušu rentgenogrāfiju.

Savukārt pārtikas nozarē strādājošajām personām, kuras jau iepriekš ir veikušas obligātās veselības pārbaudes, strādājot šajā nozarē, ir derīgi līdz šim veiktās obligātās veselības pārbaudes rezultāti un ieraksts Personas medicīniskajā grāmatiņā, kas apliecina veiktu obligāto veselības pārbaudi.

Pārējiem pārtikas nozarē nodarbinātajiem, kas tieši saskaras ar pārtiku, jāveic tikai pirmreizējā obligātā veselības pārbaude, kas ietver inficēšanās risku ar zarnu infekciju izvērtējumu un laboratorisku izmeklējumu veikšanu pēc epidemioloģiskām indikācijām. 

Ņemot vērā to, ka ģimenes ārsts vislabāk pārzin sava pacienta slimības vēsturi, MK noteikumi Nr.447 paredz to, ka obligāto veselības pārbaudi darbinieks veic pie sava ģimenes ārsta, pie kura ir reģistrējies. 

Vienlaicīgi MK noteikumos Nr.447 ir noteikti pienākumi nodarbinātām personām, kuras strādā darbā, kas var radīt risku citu cilvēku veselībai, neveikt darba pienākumus un informēt darba devēju par darba nespēju gadījumā, ja šī persona ir inficējusies ar kādu infekcijas slimību un var apdraudēt pakalpojuma saņēmēja veselību. Piemēram, pārtikas nozarē strādājošā darbinieka pienākums ir neveikt darba pienākumus, ja viņš ir inficējies ar kādu no zarnu infekcijas slimībām, par kuru var liecināt kāda no iespējamām infekcijas slimības pazīmēm, piemēram, caureja vai vemšana. Šādos gadījumos darbinieks nepilda darba pienākumus, ziņo darba devējam par savu darba nespēju un vēršas pie ģimenes ārsta. 

MK noteikumos Nr.447 ir noteiktas darba devējam tiesības nosūtīt darbinieku veikt veselības pārbaudi situācijās, kurās darba devējam rodas aizdomas vai ir informācija, ka darbinieks ir inficējies ar kādu no infekcijas slimībām. 

Informācija ģimenes ārstiem

MK noteikumu Nr.447 piemērošanas skaidrojumi:

Prasība Skaidrojums
Veselības pārbaudes veikšana personas slimības gadījumā 
vai 
pēc darba devēja iniciatīvas, ja ir aizdomas par darbinieka saslimšanu ar infekcijas slimību
1. Ja darbinieks ir saslimis ar kādu no MK noteikumu 447 1.pielikumā minētajām infekcijas slimībām, ārsts personai izsniedz darbnespējas lapu.
Personas izveseļošanās gadījumā, ja personas veselības stāvoklis pieļauj personas atgriešanos darbā un persona vairs nav infekcioza, un nevar radīt inficēšanās risku apkārtējiem, ārsts noslēdz darbnespējas lapu, un darbinieks var atgriezties pie darba pienākumu pildīšanas. 
Papildu izziņa ar atļauju strādāt norādītajā darbā šajā gadījumā nav jāizsniedz, darba devējam ir jāpaļaujas uz noslēgto darbnespējas lapu.
 
2. Ja darba devējs darbinieku ir nosūtījis pie ārsta ar aizdomām, ka darbinieks ir saslimis ar kādu infekcijas slimību un var apdraudēt pakalpojuma saņēmējus:
 
2.1. ja ārsts konstatē, ka darbinieks nav slims ar infekcijas slimību vai, ja slimība ar, kuru darbinieks ir saslimis nav saistīta ar risku citiem cilvēkiem, ārsts izsniedz veidlapu Nr. 027/u ar norādi “Veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam … (norāda darba vietu un amatu)”;
2.2. ja darbinieks veselības stāvokļa dēļ nevar pildīt darba pienākumus, viņam tiek izsniegta darbnespējas lapa, rīkojas atbilstoši 1.punktā minētajam.

Obligātās veselības pārbaudes veikšana un atzinuma par veselības pārbaudi izsniegšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pirms veselības pārbaudes veikšanas ārsts noskaidro personas darba pienākumus un darba apstākļus, piemēram, darbs tuvā vai epizodiskā kontaktā ar bērniem, darbs tiešā kontaktā ar nefasētu pārtiku.

Ja persona strādā tuvā vai epizodiskā kontaktā ar bērniem Ja persona strādā tiešām kontaktā ar nefasētu pārtiku
2. Novērtē personas veselības stāvokli, tai skaitā ievāc anamnēzi, pievēršot uzmanību plaušu tuberkulozes pazīmēm, kā arī riskiem inficēties ar tuberkulozi (apzina, vai persona ir vai nav bijusi kontaktā ar tuberkulozes slimnieku). Ārsts arī novērtē, vai personai nav kāda cita infekcijas slimība, kas var radīt inficēšanās risku bērniem atbilstoši MK noteikumu 1. pielikumam.
 
3. Nosūta personu uz plaušu rentgenoloģisko izmeklēšanu, ja nav pieejami dati par pēdējo 6 mēnešu laikā veiktu izmeklējumu.
 
4. Pamatojoties uz izmeklējumu rezultātiem, ārsts pieņem lēmumu par personas veselības stāvokļa atbilstību personas norādītajam darbam:
4.1. ja pacienta veselības stāvoklis nerada inficēšanās risku, sniedzot pakalpojumus bērniem, ārsts izsniedz izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi “Veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam tuvā vai epizodiskā kontaktā ar bērniem”;
4.2. ja personas veselības stāvoklis liecina, ka persona ir infekcioza vai ir pamatotas aizdomas par infekciju, un persona rada vai var radīt inficēšanās risku, sniedzot pakalpojumus bērniem, piemēram, personai ir diagnosticēta plaušu tuberkuloze vai ir pamatotas aizdomas par plaušu tuberkulozi vai kādu citu no MK noteikumu 1. pielikumā minētajām infekcijas slimībām, ārsts izsniedz darbnespējas lapu. Nepieciešamības gadījumā, pēc personas pieprasījuma ārsts var izsniegt izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi “Veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam tuvā vai epizodiskā kontaktā ar bērniem”.

2. Novērtē personas veselības stāvokli, tai skaitā ievāc anamnēzi, pievēršot uzmanību zarnu infekcijas slimību pazīmēm, kā arī riskiem inficēties ar zarnu infekciju. Ārsts arī novērtē, vai personai nav kāda cita infekcijas slimība, kas var tikt izplatīta ar pārtiku atbilstoši MK noteikumu 1. pielikumam.

3. Organizē personas laboratorisko izmeklēšanu, ja obligātās veselības pārbaudes laikā personai ir konstatēti zarnu infekcijas slimību simptomi.

4. Pamatojoties uz izmeklējumu rezultātiem, ārsts pieņem lēmumu par personas veselības stāvokļa atbilstību personas norādītajam darbam:

4.1. a pacienta veselības stāvoklis nerada inficēšanās risku kontaktā ar nefasētu pārtiku, ārsts izsniedz izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi “Veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar nefasētu pārtiku”;

4.2. ja pacienta veselības stāvoklis var radīt inficēšanās risku, saskaroties ar nefasētu pārtiku, piemēram, ir diagnosticēta zarnu infekcijas slimība vai ir pamatotas aizdomas par zarnu infekciju, vai ir kāda cita no MK noteikumu 1. pielikumā minētajām infekcijas slimībām un persona ir infekcioza, ārsts personai izsniedz darbnespējas lapu.  Nepieciešamības gadījumā, pēc personas pieprasījuma ārsts var izsniegt izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi “Veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam ar nefasētu pārtiku”.

Izmeklējumu organizēšana

 

 

 

 

 

 

 

Ja, veicot personas izmeklēšanu (plaušu rentgenogramma, laboratoriskie izmeklējumi u.c.), tiek atklātas pazīmes, kas rada aizdomas par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku citiem cilvēkiem, slimībai progresējot vai saistībā ar slimības recidīvu, piemēram, plaušu tuberkuloze, bet izmeklēšanas laikā persona nav infekcioza, par ko apliecina gan personas subjektīvais veselības stāvoklis, gan izmeklējumu izvērtējums, ārsts var nozīmēt atkārtotu izmeklēšanu vai rekomendēt atkārtotu vizīti pie ārsta, vienlaicīgi izdodot atļauju pildīt darba pienākumus 6 mēnešus un vairāk. Par to veic attiecīgu ierakstu personas medicīniskajā dokumentācijā.
Ārstniecības persona organizē personas laboratorisko pārbaudi zarnu infekcijas slimību noteikšanai, ja:
 
1. persona, kura nodarbināta darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, ir vērsusies pēc medicīniskās palīdzības ar zarnu infekcijas slimību simptomiem; 
2. ir saņemta Slimību profilakses un kontroles centra informācija, ka persona pakļauta laboratoriskajai pārbaudei kā kontaktpersona saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumiem Nr.774 “Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība”.

Ārsta atzinumu par darbinieka veselības stāvokli sniegšanas shēma pieejama šeit (*pdf.)