Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba//

Tava veselība

05.09.2018

Tiesības uz veselību ir viena no cilvēka pamattiesībām.

Latvijas Republikas Satversmes 111.pantā ir noteikts, ka „valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu”. Savukārt, katra cilvēka individuāla atbildība ir visu valsts nodrošināto iespēju izmantošana savas veselības saglabāšanā.

Veselība kā viena no pamatvērtībām ir cilvēka dzīves kvalitātes, viņa ģimenes un arī sabiedrības labklājības pamats. Veselīga sabiedrība ir produktīvas un ražīgas ekonomikas un valsts attīstības pamats – tātad sabiedrības veselība ir nozīmīga sabiedrības ilgtspējīgas attīstības pamatnozare un viens no sabiedrības organizētas darbības veidiem, lai aizsargātu, veicinātu un atjaunotu cilvēku veselību* (*Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam).

Latvijā valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus saņem:

  • Latvijas pilsoņi;
  • Latvijas nepilsoņi;
  • Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļi;
  • Ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
  • Bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
  • Aizturētie, apcietināti un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas. 

Savukārt, Pacientu tiesību likuma mērķis ir veicināt labvēlīgas attiecības starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, sekmējot pacienta aktīvu līdzdalību savas veselības aprūpē, kā arī nodrošināt viņam iespēju īstenot un aizstāvēt savas tiesības un intereses.

Valsts apmaksātas veselības aprūpes saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas samaksas kārtība”

Pirms doties pie ārsta, lai saņemtu valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, maksājot tikai pacienta iemaksas, ir jānoskaidro: