Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/starptautiska_sadarbiba/pasaules_veselibas_organizacijas_reforma/

Pasaules Veselības organizācijas reforma

07.08.2014

Par PVO reformas procesa sākumu var uzskatīt 2010.gada janvāri, kad PVO ģenerāldirektores rīkotājā sanāksmē par PVO nākotnes finansēšanu, dalībvalstis sāka diskutēt par daudz fundamentālākām lietām, kā piemēram, PVO loma strauji mainīgajā globālās veselības vidē.

2011.gada PVO Izpildvaldes diskusiju rezultātā tapa skaidrs, ka reformas mērķi ir:

  • izvēloties veselības prioritātes, vērst lielāka uzmanību uz dalībvalstu vajadzībām;
  • lielāka saskaņotība globālajā veselības vidē caur labāku pārvaldību;
  • organizācija, kas atbilst noteiktajiem mērķiem caur vadības reformu. 

Šīs trīs sadaļas tad arī veido reformas ietvaru: programma&prioritātes (Programmes&Priorities), pārvaldība (Governance) un vadība (Management).

Galvenais reformas mērķis ir uzlabot organizācijas pārvaldību un sakārtot finanšu situāciju organizācijā, kas prasa caurspīdīgu, pārdomātu, mērķtiecīgu darbu un dalībvalstu atbalstu reformu veikšanā. 

Laikā 2011.- 2013.gadam tika pieņemti vairāki svarīgi reformas dokumenti - PVO reformas vadlīnijas; reformas ieviešanas un monitoringa ietvars (High-level implementation and monitoring framework); reformas ieviešanas plāns (High-level implementation plan).

Divi svarīgi reformas rezultāti tika sasniegti 2013.gadā, apstiprinot:

1) 12.Vispārējo darba programmu (12th General Programme of Work), kas ir augsta līmeņa stratēģiskā vīzija PVO darba nodrošināšanai nākošajos sešos gados. Tajā noteiktas PVO stratēģiskās prioritātes laika periodam 2014.-2019.gadam:

  • virzība uz visaptverošas (universālas) veselības aprūpes pieejamību (advancing universal health coverage);
  • ar veselību saistītie ANO Tūkstošgades attīstības mērķi: nākotnes izaicinājumi (Health‐related Millennium Development Goals);
  • izaicinājumi neinfekcijas slimību un garīgās veselības jomā (addressing the challenge of noncommunicable diseases);
  • Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu ieviešana (implementing the provisions of the International Health Regulations);
  • pieejamības kvalitatīviem medicīnas produktiem palielināšana (increasing access to essential, high‐quality and affordable medical products);
  • pievēršanās sociālajiem, ekonomiskajiem un vides veselības faktoriem, lai mazinātu nevienlīdzību veselības jomā valsts iekšienē un starp citām valstīm (addressing the social, economic and environmental determinants).

2) Programmas budžetu 2014.-2015.gadam (Programme budget 2014–2015):

Šis budžets ir pirmais, kas izstrādāts 12-tās darba programmas 2014.-2019.gadam ietvaros. Programmu budžets un finansējums ir galvenie rīki PVO darbības nodrošināšanai. Apstiprinātais 2014.-2015.gada budžets ir pārejas, jo plānots, ka nākamais 2016.-2017.gada budžets tiks veidots saskaņā ar jaunu stratēģisko resursu sadales metodoloģiju (new recourse allocation methodology), izmantojot plānošanas pieeju "no apakšas uz augšu" (bottom-up approach). Šī jaunā resursu sadales metodoloģija šobrīd ir izstrādes stadijā un par to plānotas vēl plašas diskusijas. 

Lai nodrošinātu caurspīdīgu finansējuma plūsmas pārskatu un nodrošinātu pilnu finansējumu PVO saplānotajiem mērķiem, PVO reformas ietvaros tika izveidots Finanšu dialogs (Financing dialogue), kas 2013.gadā tikās divas reizes. Viens no uzsāktā finanšu dialoga mērķiem ir nodrošināt ilgtspējīgu, paredzamu un elastīgu finansējumu, procesa pārraudzību, lai PVA laikā pielemtās rezolūcijas, pielemtie reformu principi tiktu pilnībā ieviesti ar 2016.-2017.gada budžeta programmu. Viens no šobrīd sasniegtajiem rezultātiem ir web portāla izveide, kurā atspoguļota informācija par PVO finansējumu sadalījumā pa programmām, sadalījumā pa ziedotājiem u.c. Par portālu.

Vēl viens svarīgs aspekts PVO reformas ietvaros ir nevalstiskā sektora iesaiste sadarbībai ar PVO. Šobrīd norisinās vairākas konsultācijas ar dalībvalstīm šajā sakarā, lai izstrādātu ietvaru sadarbībai ar nevalstisko sektoru (a framework of engagement with non-state actors). Dalībvalstis iesaka publiskot visus sadarbības partnerus, norādot to darbības jomu, finansiālo ieguldījumu, statusu; jāturpina uzsāktais konsultāciju process ar NVO sektoru; galvenais uzdevums, novērst jebkādu interešu konflikta iespējas. Par PVO reformu.