Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/starptautiska_sadarbiba/pasaules_veselibas_organizacija_world_health_organization/

Pasaules Veselības organizācija

14.07.2017

Pasaules Veselības organizācija (World Health Organization tuepmāk - WHO) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas specializēta aģentūra, dibināta 1948.gadā, un tai ir vadošā un koordinējošā loma veselības jomā pasaulē.

Viena no galvenajām Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Konstitūcijā noteiktajām funkcijām ir nodrošināt dalībvalstis ar objektīvu, uzticamu informāciju un ekspertīzi sabiedrības veselības jautājumos.
 
PVO mērķis, atbilstoši tās Konstitūcijai, ir pēc iespējas labākas veselības sasniegšana ikvienam pasaules iedzīvotājam. PVO Konstitūcija definē veselību kā fizisku, garīgu un sociālu labklājību, nevis tikai kā slimības vai invaliditātes trūkumu.
 
PVO augstākā lēmējinstitūcija ir Pasaules Veselības Asambleja. PVO Asamblejas sesijas ik gadu tiek sasaukta maijā Ženēvā, kurā piedalās amatpersonas no 193 pasaules valstīm, tostarp Latvijas. Tās galvenā funkcija ir noteikt organizācijas politiku. PVO Asambleja uzrauga organizācijas finanšu politiku, izskata un apstiprina izstrādātos budžeta programmas projektus, izvērtē PVO Izpildvaldes (Executive board) iesniegtos ziņojumus.
 
PVO Izpildvalde darbojas Pasaules veselības Asamblejas starplaikos un tiek sasaukta parasti janvārī, kad Izpildvalde vienojas par Asamblejas darba kārtību un otra īsāka sanāksme notiek maijā kā atskats uz Asamblejā pieņemtajiem lēmumiem un rezolūcijām. Izpildvalde sastāv no 34 atbilstoši kvalificētiem ekspertiem, kas ir ievēlēti uz trim gadiem, un tās galvenās funkcijas ir realizēt Veselības Asamblejas pieņemtos lēmumus un rīcībpolitikas kursus, sniegt tai rekomendācijas un veicināt tās darbu.
 
PVO ģenerāldirektoru uz piecu gadu termiņu ievēl PVO Veselības Asambleja. Sākot ar 2017.gada 1.jūliju PVO ģenerāldirektora amatu ieņem Dr. Tedross Adanoms Gebrejesuss (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus).