Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/starptautiska_sadarbiba/noslegtie_sadarbibas_ligumi_ar_pasaules_veselibas_organizaci/

Noslēgtie sadarbības līgumi ar Pasaules Veselības organizāciju

14.02.2019

Ik pēc diviem gadiem Veselības ministrija un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas Reģionālais birojs noslēdz divgades sadarbības līgumu, nosakot attiecīgās divgades prioritātes, kas ir vienlīdz svarīgas Latvijai, kā arī pašam PVO Eiropas reģionam. Sadarbības ietvaros PVO sniedz konsultantu pakalpojumus, ekspertīzi par konkrētām veselības jomām, atbalsta semināru un apmācību organizēšanu, u.c.

  • Sadarbības līgums 2018.-2019.gadam:

2017.gada 21.decembrī tika noslēgts divgades sadarbības līgums starp LR Veselības ministriju un PVO Eiropas Reģionālo biroju. Līgums atbalsta Latvijas nacionālās veselības politikas un plānu īstenošanu atbilstoši Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, kas nosaka galvenās Latvijas Veselības ministrijas prioritātes līdz 2020.gadam - neinfekcijas slimības, garīgā veselība, antimikrobā rezistence, īpašu uzsvaru šajā laika posmā liekot uz veselības sistēmas stiprināšanu, veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pacientu drošību. Līgums: angļu valodā - *pdf.

  • Sadarbības līgums 2016.-2017.gadam:

2015.gada 20.novembrī tika noslēgts divgades sadarbības līgums starp LR Veselības ministriju un PVO Eiropas Reģionālo biroju. Līgums atbalsta galvenās Latvijas Veselības ministrijas prioritātes līdz 2020. gadam - neinfekcijas slimības (jo īpaši sirds-asinsvadu saslimšanas un vēzis), garīgā veselība un mātes un bērna veselība. Īpašs uzsvars šajā laika posmā tiks likts uz veselības veicināšanu un veselīgu dzīvesveidu Līgums: angļu valodā - *pdf

  • Sadarbības līgums 2014.-2015.gadam:

2014.gada 8.jannvārī tika noslēgts divgades sadarbības līgums starp LR Veselības ministriju un PVO Eiropas Reģionālo biroju. Līguma mērķis - stiprināt valsts veselības politikas izstrādi, īpašu uzmanību vēršot neinfekciju slimībām, mātes un bērna veselībai un primārās veselības aprūpes sistēmas stiprināšanai. Līgums: angļu valodā - *pdf.

  • Sadarbības līgums 2012.-2013.gadam

2012.gada 10.janvārī tika noslēgts divgades sadarbības līgums starp LR Veselības ministriju un PVO Eiropas Reģionālo biroju. Līguma mērķis - turpināt līdzšinējo sadarbību ar PVO Eiropas Reģionālo biroju, par prioritātēm 2012.gadā un 2013.gadā nosakot sabiedrības veselības un veselības aprūpes sistēmas stiprināšanu, neinfekcijas slimību riska mazināšanu un veselīga dzīvesveida veicināšanu, kā arī infekciju slimību sloga un to sociālo un ekonomisko seku mazināšanu. Līgums: latviešu valodā - *pdf.; angļu valodā - *pdf.

  • Sadarbības līgums 2010.-2011.gadam:

2010.gada 3.martā tika noslēgts divgades sadarbības līgums starp LR Veselības ministriju un PVO Eiropas Reģionālo biroju.

Līguma mērķis - veselības politikas un veselības aprūpes sistēmas stiprināšana, veselīga dzīvesveida veicināšana un riska faktoru mazināšana, priekšlaicīgas mirstības un invaliditātes profilakse. Līgums: latviešu valodā - *pdf., angļu valodā - *pdf.

  • Līgums par tehniski konsultatīvās sadarbības attiecību izveidošanu:

PVO Eiropas Reģionālo biroja un Latvijas Republikas valdības līgums par tehniski konsultatīvās sadarbības attiecību izveidošanu tika parakstīts 1995.gada 27.jūlijā Rīgā.

Līguma mērķis - izveidot tehniski konsultatīvu sadarbību starp PVO un Latvijas valdību. Sadarbība ietver PVO konsultantu pakalpojumus, semināru, apmācību programmu, projektu, ekspertu darba grupu un citu saistītu aktivitāšu organizēšanu, pilotprojektu, pārbaužu, eksperimentu vai pētījumu sagatavošanu un ieviešanu un jebkādas citas tehniski konsultatīvās sadarbības formas, par kurām abām līgumslēdzējas pusēm ir tiesības vienoties. Līgums: latviešu valodā - *pdf., angļu valodā - *tif.