Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/rezidentiem/skaidrojums_kas_ir_rezidentura/

Skaidrojums, kas ir rezidentūra?

20.04.2012

Rezidentūra ir akreditēta profesionālās izglītības programma noteiktas ārsta specialitātes iegūšanai. Rezidentūras programmās uzņem personas, kuras ir sekmīgi apguvušas sešus gadus ilgu medicīnas studiju programmu un ieguvušas ārsta grādu. Vispārīgās prasības ārsta izglītībai nosaka likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 10.pants. Rezidentūras programma ietver attiecīgajai ārsta specialitātei nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu. Rezidentūras programmas realizē augstskolas (Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte).

Rezidentūras studiju programmas realizācija paredz darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar ārstniecības iestādi, kurā rezidents iziet praktisko apmācību, līdz ar to, rezidents ārstniecības iestādē, pirmkārt, ir darba ņēmējs un tikai tad studējošais, tas ir, rezidentam ir saistoši visi darba tiesisko attiecību regulējošie nosacījumi, tajā skaitā darba līguma nosacījumi. Ārstniecības iestādē rezidents strādā apmācīttiesīgā ārsta (ārsta, kuram Latvijas Ārstu biedrība ir piešķīrusi tiesības ārstniecības iestādē veikt izglītojamo un ārstniecības personu apmācību) vadībā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.685 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” nosacījumiem, stājoties valsts finansētā rezidentūrā, rezidents ar augstskolu slēdz līgumu, kurš ietver šādus nosacījumus:

1. Persona, kuras apmācība rezidentūrā finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, vismaz 36 kalendāra mēnešus piecu gadu laikā pēc rezidentūras beigšanas gūst ienākumus Latvijas Republikā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja no darba algas vai saimnieciskās darbības.

2. Rezidents piecu gadu laikā sedz ar apmācību rezidentūrā saistītos izdevumus, ja viņš pēc rezidentūras beigšanas nepilda iepriekšējā punktā minētos nosacījumus vai nesekmīgi apgūst apmācības programmu, vai pārtrauc apmācību rezidentūrā no augstskolas neatkarīgu iemeslu dēļ. Maksājumi jāveic katru mēnesi, gada laikā ieskaitot valsts budžeta ieņēmumos ne mazāk kā piekto daļu no kopējās rezidenta apmācībai izlietoto valsts budžeta līdzekļu summas.

Studējot valsts finansētajā rezidentūrā, rezidentam ir ne tikai iespējas studēt bezmaksas, bet valsts nodrošina arī rezidentam atalgojumu. Atkarībā no valsts budžetā piešķirtajiem līdzekļiem rezidentu apmācībai, rezidentu alga gadu laikā ir mainījusies, bet tā nedrīkst būt zemāka par normatīvajos aktos noteikto minimālo mēnešalgu.