Jūs atrodaties šeit: Nozare > Rezidentiem > Rezidentiem par darba attiecību uzsākšanu

Rezidentiem par darba attiecību uzsākšanu

08.01.2014

Par darba attiecību uzsākšanu:

Par darba attiecību uzsākšanu pēc no valsts budžeta finansētās rezidentūras absolvēšanas jāpaziņo Veselības ministrijai, aizpildot iesnieguma formu - *doc.

Iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi: Veselības ministrija, Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011 vai iesniegt personīgi ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā 222.kabinetā (2.stāvs).

Ārstniecības iestāžu loks, kuras valsts sadales ietvaros var izvēlēties kā darba vietu valsts finansētās rezidentūras absolventi.

Veselības ministrijas informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.685 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” - pēc rezidentūras beigšanas rezidents turpmākos trīs gadus strādās Latvijas Republikas teritorijā ārstniecības iestādē, kas ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu vai, kura veselības aprūpes pakalpojumus sniedz ārpus Rīgas.

Iestādes izvēle:

Veselības ministrija valsts sadales ietvaros piedāvā jaunajiem ārstiem atbilstoši katra vēlmēm un vajadzībām  izvēlēties šādas ārstniecības iestādes:

Rīgā - tā var būt gan valsts, gan pašvaldības, gan privāta ārstniecības iestāde, bet tai obligāti jābūt līgumam ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu.
Ārpus Rīgas - jebkura ārstniecības iestāde neatkarīgi no tā vai iestāde sniedz vai nesniedz valsts apmaksātus pakalpojumus,  var veidot arī savu privātpraksi.

Termiņi:

Informācija par darba tiesisko attiecību uzsākšanu jāsniedz ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no darba līguma noslēgšanas.

Studiju turpināšana:

Ja turpinat studijas rezidentūrā, Jums ir jāuzraksta brīvas formas iesniegums ar lūgumu atlikt valsts sadali uz laiku, kas nepieciešams attiecīgās rezidentūras studiju programmas apguvei (norādot studiju programmu un augstskolu). Iesnieguma iesniegšanu skatīt sadaļā "Informācijas sniegšana par sevi".

Līdzekļu atmaksa:

Gadījumā, ja Jūs atsakāties no valsts sadales (nevēlaties strādāt iestādē, kas atbilst augstāk minētajiem kritērijiem, tajā skaitā nestrādājat Latvijā), atbilstoši līguma nosacījumiem par studijām valsts finansētā rezidentūrā Jums ir jāatmaksā valsts iztērētie līdzekļi par Jūsu apmācību. Par atmaksājamo summu un atmaksas grafiku, lūdzam interesēties savā augstskolā.

Kontaktpersona Veselības ministrijā:

Neskaidru jautājumu gadījumā par valsts finansēto rezidentūru, lūdzu vērsties Veselības ministrijā: Dace Roga tālrunis: 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv