Jūs atrodaties šeit: Nozare > Rezidentiem
Jūs atrodaties šeit: Nozare > Rezidentiem

Rezidentūras vietu sadalījums 2018./2019.studiju gadā

17.10.2018

  • Rezidentūras vietu skaitu  2018./2019.studiju gadā - *pdf. Grozījumi rīkojumā par rezidentūras vietu skaitu 2018./2019.studiju gadā - *pdf.
  • Rezidentūras vietu skaita sadalījums starp augstskolām 2018./2019.studiju gadā - *pdf. Grozījumi rīkojumā par rezidentūras vietu skaita sadalījumu starp augstskolām 2018./2019. studiju gadā - *pdf. 16.10.2018. rīkojums Nr. 184 Par grozījumiem Veselības ministrijas 2018.gada 24.jūlija rīkojumā Nr.143 “Par rezidentūras vietu skaita sadalījumu starp augstskolām 2018./2019. studiju gadā” - docx.

Skaidrojums par valsts finansētās rezidentūras vietu sadales kārtību:

1. Rezidentu apmācībai paredzēto finansējumu un rezidentu vietu skaitu sadalījumā pa specialitātēm Veselības ministrija apstiprina līdz 1.aprīlim.

2. Augstskolas katru gadu līdz 8.jūlijam iesniedz Veselības ministrijā katrā rezidentūras studiju programmā pieteikušos pretendentu sarakstu, norādot pretendenta vārdu un uzvārdu. Augstskolas iesniedz datus, norādot 1.izvēles programmas.

3. Veselības ministrija katru gadu līdz 22.jūlijam apstiprina rezidentu vietu sadalījumu starp augstskolām. Specialitātēs, kurās rezidentūras pretendenti ir pieteikušies vairākās augstskolās, Veselības ministrija rezidentu vietas sadala starp augstskolām proporcionāli rezidentūras pretendentu skaitam specialitātē attiecīgajā augstskolā, ņemot vērā tikai rezidentūras pretendentus, kuri ir izvēlējušies augstskolas rezidentūras studiju programmu kā pirmo prioritāti.

Veselības ministrija rezidentu vietas sadala šādi:
Nosaka rezidentu vietu skaitu programmās, kuras realizē tikai viena augstskola;
- specialitātēs, kurās rezidentūras pretendenti ir pieteikušies vairākās augstskolās, Veselības ministrija rezidentu vietas sadala starp augstskolām proporcionāli rezidentūras pretendentu skaitam specialitātē attiecīgajā augstskolā:

PIEMĒRS: Kādā no specialitātēm ir noteiktas 12 valsts finansētas rezidentūras vietas, pieteikušies 15 rezidenti Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un 17 rezidenti Latvijas Universitātē (LU).

Kopā RSU un LU pieteikušies – 32
32:12= 2,67 (uz vienu rezidentūras vietu)
15 : 2,67 = 5,6 (RSU)        
17 : 2,67 = 6,4 (LU)
 
Sadalē 6 vietas tiek iedalītas RSU un 6 vietas LU.

- ja, izvērtējot rezidentūras pretendentu sarakstu, redzams, ka ir personas, kas pieteikušās uz vienu programmu abās augstskolās, tad, nosakot proporcionalitāti, tos var neņemt vērā (piemēram, 5:3 vai 5+4:3+4);

- ja noteikta tikai 1 budžeta vieta specialitātē, bet rezidentūras programmas ir abās augstskolās, rezidentūras vietu piedāvā augstskolai, kurai pieteicies vairāk rezidentūras pretendentu. Ja pieteicies vienāds skaits pretendentu (neņemot vērā tās personas, kuras pieteikušās abās augstskolās uz vienu programmu), tad izvēle paliek Veselības ministrijas ziņā. Ja plānota 1 budžeta vieta specialitātē un piesakās viens pretendents, bet abās augstskolās, tad galīgā izvēle paliek rezidentūras pretendenta ziņā;

- ja kādā no specialitātēm netiek aizpildītas visas Veselības ministrijas apstiprinātās valsts budžeta vietas, Veselības ministrija atbilstoši augstskolu iesniegtajiem priekšlikumiem un saskaņā ar MK 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.685 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” 3.punktā minētajiem kritērijiem izvērtē iespēju veikt valsts budžeta finansēto rezidentūras vietu pārdali specialitātēs.