Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/nozare/informativie_izdevumi_specialistiem/vadlinijas_korupcijas_risku_mazinasanai_veselibas_ministrija/

Vadlīnijas korupcijas risku mazināšanai Veselības ministrijas ārstniecības iestādēs/kapitālsabiedrībās

12.05.2014

Veselības ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas korupcijas risku mazināšanai Veselības ministrijas ārstniecības iestādēs/kapitālsabiedrībās, lai mazinātu interešu konflikta un korupcijas riskus veselības aprūpē.
 
Vadlīnijas korupcijas risku mazināšanai Veselības ministrijas ārstniecības iestādēs/kapitālsabiedrībās (pdf.):
 
1. Veidot un uzturēt iekšējās kontroles sistēmu ārstniecības iestādē.  Kā  atsevišķus mērķus  izvirzīt caurskatāmas pacientu un pacientu maksājumu plūsmas nodrošināšanu un pacientu informēšanu par neoficiālo maksājumu nepieļaujamību (Gada darbības pārskatā iekļaut iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējumu). 
2. Novērst potenciālos interešu konflikta riskus, nosakot ārstniecības personām darba (amatu) savienošanas kārtību, pamatojoties uz Darba likuma 91. un 92.pantā noteikto par darbinieku tiesībām veikt blakus darbu.   
3. Korupcijas risks un interešu konflikts. Izvērtēt un noteikt amatus, kuros veicot darba (amata) pienākumus ir iespējams korupcijas un/vai  interešu konflikta risks, nodrošinot šiem darbiniekiem regulāru apmācību par korupcijas risku un interešu konflikta novēršanu, kā arī papildu kontroles pasākumus korupcijas riskam pakļauto funkciju izpildē.  
4. Izstrādāt (aktualizēt pēc nepieciešamības) Ētikas kodeksu (Darba kārtības noteikumus) iekļaujot interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas jautājumus, kā arī jautājumus par dāvanu vai labumu pieņemšanas ierobežojumiem.  
5. Izveidot sistēmu, atbilstoši kurai darbinieki ir apmācīti par rīcību, nonākot interešu konflikta situācijā,  kā arī informēti, kā rīkoties, ja kļuvuši zināmi noteikti fakti par konkrēta darbinieka atrašanos interešu konfliktā.    
6. Izveidot klientiem maksimāli pieejamu un saprotamu ziņošanas mehānismu (ārstniecības iestādes vadītājam vai viņa deleģētai personai) par personāla negodprātīgu, neētisku rīcību. 
7. Iepirkumu organizācijas kārtībā paredzēt tehnisko specifikāciju (nolikumu)  novērtējumu („četru acu” principa piemērošanu) pirms to apstiprināšanas.     
8. Nodrošināt ārtniecības iestādes mājas lapā un klātienē pacientiem pieejamu skaidri izprotamu aktuālo informāciju par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un ārstniecības iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to sniegšanas kārtību.
9. Izstrādāt  (aktualizēt) institūcijas iekšējo normatīvo aktu par rīcību ar dāvanām, to pieņemšanas un izmantošanas kārtību.
10. Noteikt  zāļu reklamēšanas kārtību ārstniecības iestādē, kur tiek iesaistīts ārstniecības personāls.
11. Klīniskie pētījumi. Izveidota un ieviesta  kārtība par klīnisko pētījumu laikā izmantotās ārstniecības iestādes  infrastruktūras un saņemto (piem. laboratorijas) pakalpojumu samaksu.