Jūs atrodaties šeit: Nozare
Jūs atrodaties šeit: Nozare

ESF projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”

18.05.2017

Veselības ministrija 2016.gada novembrī uzsākusi īstenot Eiropas Savienības fonda projektu „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 (turpmāk - Projekts).

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus četrās prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgā veselība).

Projekta ietvaros tiks īstenoti slimību profilakses pasākumi, vispārējie sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi, nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai. Projekta ietvaros līdz 2017.gada 1.jūlijam tiks izstrādāts veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns, kas ietvers visaptverošu pieeju veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai, tai skaitā attiecībā uz normatīvā regulējuma izmaiņām un starpsektoru sadarbību. Tāpat Projekta ietvaros tiks veikti sabiedrības veselības pētījumi, nodrošināta veselības veicināšanas un slimību profilakses (tostarp pašvaldībās īstenoto) pasākumu uzraudzība. Projekta ietvaros tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija. 
Projekta sadarbības partneri: Slimību profilakses un kontroles centrs, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Veselības inspekcija, Valsts sporta medicīnas centrs,  Zāļu valsts aģentūra. 
Plānotais Projekta īstenošanas laiks: no 2016.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.decembrim.  

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 16 692 798 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 14 188 878 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 2 503 920 euro apmērā.

Projekts tiek līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"  ietvaros. 

  • 2017.gadā īstenojamie veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi  - *pdf.

Aktualitātes

18.05.2017. Veselības ministrija projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" pašvaldībās īstenojamo veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu uzraudzības ietvaros apkopo informāciju par pašvaldībās plānotajām veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātēm 2017.gadā ESF finansēto pašvaldību individuālo projektu ietvaros. Sīkāk par pašvaldībās plānotajām darbībām aicinām interesēties konkrētajās pašvaldībās. 


27.01.2017. 27.janvārī notika pirmā ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un  slimību profilakses pasākumi” Veselības veicināšanas un slimību profilakses starpsektoru sadarbības komitejas sēde, kuras laikā komitejas locekļi tika iepazīstināti ar Projekta progresu un Projektā paredzētā Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāna struktūru un tā nozīmi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plānošanā, īstenošanā un uzraudzībā Latvijas pašvaldībās visā Projekta darbības laikā.

Atbilstoši 2016.gada 17.maija Ministru Kabineta noteikumu Nr.310 61.3.punktam tika apstiprināts Projekta ietvaros 2017.gadā plānoto sabiedrības veselības pētījumu saraksts.

Prezentācija  "ESF projekts “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”" - *pdf.
Prezentācija "Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns" - *pdf


27.12.2016. 16.decembrī ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (turpmāk - Projekts) vadības un kontroles komisijas sēdē prezentē plānoto Projekta ieviešanas gaitu un tā īstenošanas un uzraudzības mehānismus. Lasīt vairāk šeit.


09.12.2016. Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla sanāksmē Veselības ministrija informē par ministrijas ESF finansēto projektu "Kompleksi veselības veicināšanas un profilakses pasākumi" un tajā plānotajām darbībām. Lasīt vairāk šeit.


 

Kontaktinformācija

Kontaktinformācija par ESF projektu „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”:

Projekta vadītāja: Elīna Kaktiņa 
Projekta koordinatori: Ieva Lūkina, Anita Krūkle 
Projekta eksperts veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos: Kristīne Pavasare 
E-pasts: esfveicinasana@vm.gov.lv
Tālrunis: 67876195