Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/nozare/es_padomes_darba_grupas/horizontala_narkotiku_darba_grupa/

Horizontālā narkotiku darba grupa

10.12.2019

Darba grupas 2019.gadā:

2019.gada 3.decembris
Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp Nīderlandes informācija par eksperimentu, kuru plānots īstenot 10 pašvaldību teritorijā 4 gadu periodā, sākot ar 2020. gada janvāri. Tas saistīts ar normatīvo regulējumu par kaņepju audzēšanu, piegādi, realizāciju un lietošanu coffee shops. Komisija informēja par kanabinoīdu normatīvā regulējuma pārskatīšanu Eiropas Savienībā. Tika prezentēts 2019. gada narkotiku tirgus pārskats.
Veselības ministrija sanāksmē nepiedalījās.

2019.gada 6.-7.novembris
Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp tika diskutēts par dalībvalstu atbildēm par PVO rekomendācijām attiecībā uz kaņepju starptautiskās kontroles statusa maiņu. Pamatojoties uz saņemtajām atbildēm, Eiropas Komisija gatavos kopīgo nostāju, ko plāno dalībvalstīm izskatīšanai iesniegt gada beigās vai nākamā gada sākumā.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karina Zālīte un Sabiedrības veselības departamenta vecākā eksperte Dana Muravska.

2019.gada 10.-11.septembris
Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp ANO sistēmas koordinācijas darba grupas prezentācija, lai īstenotu ANO sistēmas kopējo nostāju jautājumos, kas saistīti ar narkotikām, ieskaitot ANO sistēmas kopējo nostāju: UNODC, OHCHR un UNAIDS.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karina Zālīte un Sabiedrības veselības departamenta vecākā eksperte Dana Muravska.

2019.gada 8.jūlijs
Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp ziņojums par Augsta līmeņa ES-CELAC koordinācijas un sadarbības mehānisma sanāksmi Surinamā 17.-12.jūnijā.
Veselības ministrija sanāksmē nepiedalījās.

2019.gada 11.jūnijs
Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp ziņojums par ienākošās Somijas prezidentūras prioritātēm narkotiku jomā. 
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta vecākā eksperte Dana Muravska  un Veselības ministrijas nozares padomniece Karina Zālīte.

2019.gada 23.maijs
Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp 2019. gada PVO rekomendācijas par cannabis un saistīto vielu pakļaušanu starptautiskai kontrolei.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta vecākā eksperte Dana Muravska.

2019.gada 24.-25.aprīlis
Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp 2019. gada PVO rekomendācijas par cannabis un saistīto vielu pakļaušanu starptautiskai kontrolei.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta vecākā eksperte Dana Muravska un Veselības ministrijas nozares padomniece Karina Zālīte.

2019.gada 1.marts
Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp gatavošanās ANO Narkotisko vielu komisijas 62.sesijai un nacionālo narkotiku koordinatoru sanāksmei Bukarestē.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta vecākā eksperte Dana Muravska.

2019.gada 7.-8.februāris
Sanāksmē skatīti ar narkotikām saistīti jautājumi, tostarp jaunu psihoaktīvo vielu pakļaušana kontrolei un gatavošanās ANO Narkotisko vielu komisijas 62.sesijai.
Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta vecākā eksperte Dana Muravska un Veselības ministrijas nozares padomniece Karina Zālīte.

2019.gada 14.-15.janvāris
Sanāksmē skatīti šādi jautājumi:

1. Jaunu psihoaktīvu vielu pakļaušana starptautiskai kontrolei:

a) Ziņojums par 61.CND atkārtoto sesiju par vielu pakļaušanu starptautiskai kontrolei;
b) Diskusija par priekšlikumu Padomes lēmumam par JPV pakļaušanu starptautiskai kontrolei.

2. ES un ASV dialoga par narkotikām sagatavošana. 
3. Sagatavošanās ES un Brazīlijas ekspertu sanāksmei par narkotikām. 
4. Narkotisko vielu komisija:

A. Gatavošanās CND 62.sesijas ministru segmentam: 
a) Ziņojums par 61.CND atkārtoto sesiju par sagatavošanos ministru segmentam, un pašreizējo stāvokli;
b) Diskusija par ES stratēģiju;
c) Pirmās starpsesiju sanāksmes sagatavošana (2019.gada 16.janvāris).
B. CND 62.sesija:
a) Paralēlie pasākumi;
b) ES un/vai ES dalībvalstu rezolūcijas;
c) Runātāji un eksperti. 

5. EMPACT prezentācija par ES politikas cikla darbības plāna sadaļu attiecībā uz organizēto un smago starptautisko noziedzību „JPV / sintētiskās narkotikas”.
6. Prezidentvalsts iepazīstina ar narkotiku atkarības aprūpes pārvaldību.
7. Komisijas deleģētā direktīva (ES) .. /.. (2013.gada 13.decembris), ar ko groza pielikumu Padomes Pamatlēmumam 2004/757 / TI attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu iekļaušanu “narkotiku” definīcijā.
8. INTERPOL pārstāvja prezentācija par INTERPOL darbu.
9. Sagatavošanās ES Narkomānijas apkarošanas nacionālo koordinatoru sanāksmei (Bukareste, 2019.gada 9.aprīlis).
10. Citi jautājumi:

a) Jauni ES dialogi par narkotikām - pašreizējais stāvoklis;
b) Priekšlikums par Padomes secinājumiem par narkotikām;
c) ES un CELAC koordinācijas un sadarbības mehānisms attiecībā uz narkotikām - pašreizējais stāvoklis saistībā ar ieteikumiem jaunam augsta līmeņa sanāksmes gala dokumentam;
d) Ziņojums par Eiropola otro ikgadējo konferenci „Narkotikas Eiropā: drosmīga tiesībaizsardzības atbilde” (Hāga, 2018.gada 6. un 7.decembris).

Sanāksmē piedalījās: Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte