Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/eiropas_savieniba_es/es_nodarbinatibas_socialas_politikas_veselibas_un_pateretaju111/

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes 2009.gadā un 2008.gadā

20.01.2016

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes 2009.gadā:
 
2009.gada 30.novembris - 1.decembris 
Sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē.
2. Padomes secinājumu projekts par inovatīviem risinājumiem efektīvām antibiotikām.
3. Padomes secinājumu projekts par drošu un efektīvu veselības aprūpi, izmantojot e-veselību.
4. Farmācijas pakete:
- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai,  ar ko groza direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz to, kā novērst, ka legālas piegādes ķēdē nonāk zāles, kas saistībā ar identitāti, ražošanas vēsturi vai avotu ir viltotas;
- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko farmakovigilances jomā groza direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci groza regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru;
- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par cilvēkiem paredzētām zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido.
5. Padomes secinājumu projekts attiecībā uz alkoholu un veselību 1.1.6. Situācija ar gripas A (H1N1) pandēmiju - šā gada 12. oktobra ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomi (EPSCO) secinājumi un jaunākā informācija par aktualitātēm ES un kaimiņvalstīs.
Sanāksmē piedalījās:
Veselības ministre Baiba Rozentāle
Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Agnese Raboviča
Veselības atašejs Silvija Juščenko. Saite uz informatīvo ziņojumu 
 
 2009.gada 12.oktobris (ārkārtas ES veselības ministru sanāksme) 
Sanāksmē tika izskatīti Padomes secinājumi par pandēmiju (H1N1) 2009. gadā - stratēģiska pieeja. 
Sanāksmē piedalījās:
Veselības ministre Baiba Rozentāle
Veselības atašejs Silvija Juščenko
Pastāvīgā Pārstāvja ES vietniece Lelde Līce - Līcīte
Tika sagatavota Latvijas pozīcija par padomes secinājumu projektu par gripas A(H1N1) pandēmiju - stratēģiskā pieeja. Pozīcija tika saskaņota ar iesaistītajām institūcijām
 
 2009.gada 6.-7. jūlijs (neformālā ES veselības ministru sanāksme) 
Sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:
1. Gripas vīruss A (H1N1).
2. Direktīva par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē.
3. Alkohols un veselība.
4. Antimikrobālā rezistence. 
Sanāksmē piedalījās:
Veselības ministre Baiba Rozentāle
Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Agnese Raboviča. Saite uz informatīvo ziņojmu 
 
2009.gada 8.-9. jūnijs  
Sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:
1. Padomes ieteikumu projekts par pacientu drošību, ieskaitot veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli.
2. Padomes ieteikumu projekts par retajām slimībām.
3.Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē.
4. Farmācijas pakete:
    4.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko farmakovigilances jomā groza direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci groza regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru.
     4.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz to, kā novērst, ka legālas piegādes ķēdē nonāk zāles, kas saistībā ar identitāti, ražošanas vēsturi vai avotu ir viltotas.
     4.3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par cilvēkiem paredzētām zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru.
5. Par gripas vīrusu A (H1N1).
Sanāksmē piedalījās:
Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniece Lelde Līce - Līcīte
Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Rinalds Muciņš
Veselības atašejs Silvija Juščenko. Saite uz informatīvo ziņojumu 
 
2009.gada 30.aprīlis 

Ārkārtas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksme.
Sanāksmē ES dalībvalstu veselības ministri apmainījās ar viedokļiem par Padomes secinājumu projektu par cūku gripu (jaunais nosaukums, kas šobrīd ir apstiprināts - influenza A/H1N1 infection) un notika to pieņemšana. 
Sanāksmē piedalījās: 
Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs Rinalds Muciņš
Veselības atašejs Silvija Juščenko 
Tika sagatavota Latvijas pozīcija par Padomes secinājumu par cūku gripu (influenza A/H1N1 infection) projektu un saskaņota ar iesaistītajām institūcijām. Padomes secinājumi 


ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes 2008.gadā:

2008.gada 17.-18.aprīlis(neformālā ES veselības ministru sanāksme)

Sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:
1) Vēža sloga ierobežošana.
2) Informācija par trešās Eiropas konferences par alkohola politiku secinājumiem.
3) Eiropas Savienības Veselības stratēģijas īstenošana.
4) Antimikrobās rezistences pārvaldība.
Sanāksmē piedalījās:
Veselības ministrs Ivars Eglītis
Valsts sekretāra vietnieks Rinalds Muciņš
Veselības atašejs Silvija Juščenko. Saite uz informatīvo ziņojumu 
 
2008.gada 9.-10.jūnijs
Sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:
1. Padomes secinājumu projekts par vēža sloga samazināšanu (Draft Council Conclusions on reducing the burden of Cancer);
2. Padomes secinājumu projekts par antimikrobo rezistenci (Draft Council Conclusions on antimicrobial resistance);
3. Padomes secinājumu projekts par sadarbības mehānismu starp Padomi un Komisiju ES Veselības stratēģijas ieviešanā (Draft Council Conclusions on a cooperation mechanism between the Council and the Commission for the implementation of the ES Health Strategy);
4. Padomes secinājumu projektu par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Ziņojumu par pašreizējo praksi attiecībā uz pacientu informēšanu par zālēm saskaņā ar direktīvas 2001/83/EK 88. a pantu, ko groza ar direktīvu 2004/27/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (Communication from the Commission to the European Parliamnet and the Council concerning the Report on current practice with regard to provision of information to patients on medicinal products in accordance with Article 88a of Directive 2001/83/EC, as amended by Directive 2004/27/EC on the Community code relating to medicinal products for humans);
5. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulai par jauniem pārtikas produktiem un par Regulas (EK) Nr. XXX/XXXX (vienotā procedūra) grozīšanu (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council  on novel foods and amending Regulation (EC) No XXX/XXXX [common procedure]).
Sanāksmē piedalījās:
Veselības ministrijas valsts sekretārs Armands Ploriņš
Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Rinalds Muciņš
Veselības atašejs Silvija Juščenko. Saite uz informatīvo ziņojumu 
 
2008.gada 8.-9.septembris(neformālā ES veselības ministru sanāksme)
Sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:
1) Informācija par "Eurogrippe" konferenci;
2) gadījumu izpētes apraksts (case study): "dzeltenais drudzis" (yellow fever);
3) gadījumu izpētes apraksts (case study): gaisa satiksme un ceļotāju plūsma smagos un akūtos respiratorās infekcijas trauksmes gadījumos (air traffic and travellers flow during a severe and acute respiratory infection alert);
4) Francijas Prezidentūras sagatavotie jautājumi ministru diskusijai.
Sanāksmē piedalījās: 
Veselības ministrs Ivars Eglītis
Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Rinlds Muciņš
Veselības atašejs Silvija Juščenko. Saite uz informatīvo ziņojumu 
 
2008.gada 16.-17.decembris
Sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:
1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the application of patients' rights in cross-border healthcare);
2. Padomes rekomendāciju projekts par retajām slimībām (Draft Council Conclusions on rare diseases);
3. Padomes secinājumu projekts par veselības drošību (Draft Council Conclusions on health security);
4. Padomes secinājumu projekts par sabiedrības veselības stratēģijām, lai apkarotu neirodeģeneratīvās slimības, it īpaši - Alcheimera slimību (Draft Council conclusions on public health strategies to combat neurodegenerative diseases and in particular Alzheimer`s disease).
Sanāksmē piedalījās:
Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Žanete Vasaraudze
Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Rinalds Muciņš
Veselības atašejs  Silvija Juščenko
Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta Pastāvīgo pārstāvju komitejas I daļas (COREPER I) sagatavošanas nodaļas 2.sekretāre R. Krasovska. Saite uz informatīvo ziņojumu