Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/attistibas_planosanas_dokumenti1/latvijas_universitates_izvertejums_sabiedribas_veselibas_pam/

Latvijas Universitātes izvērtējums Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam izstrādei

03.03.2014

Latvijas Universitātes izvērtējums Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam izstrādei (*pdf.)

 
Izvērtējuma pamatuzdevums ir sniegt Veselības ministrijai priekšlikumus Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam izstrādei un investīciju (tai skaitā Eiropas Savienības fondu)  sadales kritērijiem, kuri nodrošinātu Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020.gadam noteikto mērķu sasniegšanu. 
 
Lai gan šobrīd spēkā ir Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017.gadam, vajadzību pēc izmaiņām Sabiedrības veselības pamatnostādnēs nosaka nepieciešamība tās pakārtot  Eiropas Savienības 2014.–2020.gada plānošanas periodam, vienlaikus ievērojot politikas plānošanas dokumentu pēctecību.
 
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam būs vidējā termiņa plānošanas dokuments, kurā tiks turpināta jau uzsāktā sabiedrības veselības politikas īstenošana un  izvirzīti jauni attīstības mērķi, lai saglabātu, uzlabotu un atjaunotu Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokli nākamajos septiņos  gados. 
 
Tiesības uz veselību ir vienas no cilvēka pamattiesībām. Vienlaikus katra indivīda un sabiedrības veselību kopumā  ietekmē bioloģiskie, psihoemocionālie, sociālie, ekonomiskie, vides, kā arī dzīvesveida faktori. Sabiedrības veselība ir sabiedrības ilgtspējīgas attīstības pamatā, ietekmējot ekonomisko un sociālo attīstību. 
 
Izstrādātajā „Sabiedrības veselības pamatnostādņu izveidei 2014.–2020.gadam” novērtējumā ir septiņas daļas, kurās secīgi ir sasniegti projekta specifikācijā noteiktie uzdevumi. Novērtējumā sniegtās rekomendācijas ir pielietojamas un ieviešamas praksē, tās ir balstītas uz secinājumiem. Pētījumā gaitā tika organizētas fokusgrupu diskusijas ar veselības aprūpē iesaistītājiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām lai strukturēti fiksētu dažādu ieinteresēto pušu viedokli par prioritātēm un kritērijiem to izvēlē NAP2020 mērķu veselības aprūpē sasniegšanai. Fokusgrupu diskusiju rezultāti, sistemātiska literatūras datu bāzu analīze un Latvijas un citu valstu veselības aprūpes un sabiedrības veselības statistisko datu modelējošās analīzes rezultāti ir iekļauti šajā ziņojumā, veidojot rekomendācijas sabiedrības veselības pamatnostādņu izstrādei.