Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/arvalstu_finansu_palidziba/transition_facility_programma/

Eiropas Savienības programma "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai"

18.07.2012

Eiropas Savienības (turpmāk - ES) programma "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai" jeb Transition Facility programma (turpmāk- TF programma) ir izveidota, lai sniegtu finansiālu palīdzību jaunajām dalībvalstīm līdz šim neatrisināto valsts pārvaldes jautājumu sakārtošanai atbilstoši ES normām. Tā kā Latvija kopš 2004.gada 1.maija ir pilntiesīga ES dalībvalsts, tad finansējums no Phare programmas tika aizstāts ar Transition Facility programmu, kas paredzēta jaunajām dalībvalstīm, lai turpinātu stiprināt valsts pārvaldes administratīvo spēju.

TF programmas mērķis:

Turpināt stiprināt valsts pārvaldes administratīvo spēju, atbalstot pasākumus, kas netiek finansēti struktūrfondu ietvaros. TF programma pamatā atbalsta ES dalībvalstu un kandidātvalsts administrāciju sadarbības projektus (Twinning) un tehniskās palīdzības projektus. Atsevišķos gadījumos tika atbalstītas arī neliela apjoma investīcijas aprīkojuma iegādei, kas nepieciešams acquis communautaire (ES likumdošanas kopums) ieviešanai.

Kā atbalstāmās jomas TF ietvaros bija:

 • Iekšlietas un tieslietas (īpaši tiesu sistēmas stiprināšana, ārējās robežas kontrole, korupcijas novēršanas stratēģija, likumu ieviešanas kapacitāte);
 • Finanšu kontrole;
 • Kopienas finansiālo interešu aizsardzība un cīņa pret krāpšanu;
 • Iekšējais tirgus un muitas savienība;
 • Vide;
 • Veterinārie pakalpojumi un pārtikas drošuma kontroles kapacitātes stiprināšana;
 • Lauksaimniecības un lauku attīstības administratīvās un kontroles struktūru stiprināšana ieskaitot Integrēto administrācijas un kontroles sistēmu;
 • Kodoldrošība (par kodoldrošību atbildīgo institūciju, tai skaitā tehniskā atbalsta organizāciju un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas institūciju darbības efektivitātes un kompetences stiprināšana);
 • Statistika;
 • Valsts pārvaldes stiprināšana atbilstoši progresa ziņojumā identificējamajām problēmām.

Kopējais piešķirtais finansējums Latvijai:

Latvijai TF programmas ietvaros no 2004.gada līdz 2006.gadam kopumā Eiropas Komisija ir piešķīrusi aptuveni 23 miljonus eiro:

Gads

  2004.

2005.

2006.

2004. - 2006.

Latvijai piešķirtais finansējums, MEUR

11.4

7.5

3.7

22.6

2004.gada programmā neapgūtie finanšu līdzekļi attiecīgi tika pārcelti uz 2005. un 2006.gada programmām, tādējādi nodrošinot papildus iespējas jaunu projektu pieteikumiem

Veselības sektorā ir īstenoti šādi ES TF programmas projekti:

 • ES TF programmas projekts Nr.2005/017-495-02-02 "Sabiedrības  veselības monitoringa  un  ziņošanas  sistēmas   attīstīšana"  (Iesaistītās institūcijas: Veselības ministrija, valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra")

Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas Republikā sabiedrības veselības uzraudzības un ziņošanas sistēmu saskaņā ar Eiropas Kopienas vienotiem sabiedrības veselības indikatoriem. Projekta rezultātā tika izveidota ikgadējo pārskatu par sabiedrības veselību sagatavošanas sistēma, kā arī tika izveidota datorizēta informācijas sistēma, kas nodrošinās pastāvīgu sabiedrības veselības uzraudzību.

 • ES TF programmas Twinning light  projekts Nr.LV/2005/SO-01TL "Institucionālās kapacitātes stiprināšana infekcijas slimību uzraudzības nodrošināšanai ieslodzījuma vietās" (Iesaistītās institūcijas: Veselības ministrija, Tieslietu ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde,valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" AIDS profilakses centrs)

Projekta mērķis ir iestāžu, kas ir iesaistītas infekciju slimību (HIV, STS, tuberkuloze, hepatīts) uzraudzībā un profilaksē soda izciešanas sistēmā institucionālās kapacitātes stiprināšana, kā arī izstrādāt politikas dokumentus, lai pilnveidotu integrētu uzraudzības un profilakses sistēmu iepriekš minēto slimību jomā ieslodzījumu vietās Latvijas Republikā.

 • ES TF programmas Twinning light projekts Nr.LV/2006/SO-01TL "Tabakas monitoringa sistēma" (iesaistītās institūcijas: Veselības ministrija, valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra", Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas vēža reģistrs, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra, veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra).

Projekta mērķis ir attīstīt tabakas monitoringa un informācijas sistēmu Latvijā, nodrošinot valsti ar ticamu, salīdzināmu un uz pierādījumiem balstītu informāciju reaģēšanai atbilstoši Eiropas Savienības un Pasaules Veselības organizācijas prasībām.

Veselības ministrijas un tās padotībā esošās iestādes ir iesaistītas vēl šādu ES TF programmas projektu īstenošanā, kur pasākumi sabiedrības veselības jomā ir tikai viena sadaļa no projekta ietvaros realizētajām aktivitātēm:

 • ES TF 2004.gada nacionālās programmas projekts Nr.2004/006-245-03-01 "Arodveselības un darba drošības sistēmas tālākā attīstība" (Iesaistītās institūcijas: Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Rīgas Stradiņa universitātes Darba un vides veselības institūts, Valsts darba inspekcija)

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot drošību un veselības aizsardzību darbā, ilgtermiņā panākot nelaimes gadījumu darbā un arodslimību samazinājumu Latvijā. Projekta ietvaros plānots izstrādāt nacionālo rīcības plānu par darba drošības un arodveselības jautājumiem, kā arī uzņēmumu līmenī attīstīt sociālo dialogu par darba aizsardzības jautājumiem.

Projekta ietvaros Veselības ministrija nodrošina piegāžu komponenšu īstenošanu, kas vērsti uz Rīgas Stradiņa universitātes Darba un vides veselības institūta kapacitātes stiprināšanu. Projekta rezultātā tika reorganizēts Rīgas Stradiņa universitātes Darba un vides veselības institūts, pārveidojot to par iestādi, kas būtu atbildīga par veselīgu darba vidi nacionālajā līmenī.