Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/arvalstu_finansu_palidziba/jaunais_planosanas_periods_20122020_projekts/

Jaunais plānošanas periods 2012.-2020. Projekts

17.07.2012

Veselība un izaugsme iedzīvotājiem (Health and Growth for Citizens Programme) programma 2012.-2020.gadiem

Situācijas apraksts
Eiropas Komisija (turpmāk tekstā EK) atzīst, ka Eiropas veselības sistēmu ir jāreformē un, ņemot vērā demogrāfiskās un sociālās pārmaiņas, Eiropas Savienības (turpmāk tekstā ES) dalībvalstīm ir jāveicina:

  • ilgtspējīgāku veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un izgudrojumu un jauninājumu parādīšanos veselības nozarē;
  • sabiedrības veselības uzlabošanu;
  • spēju nodrošināt aizsardzību pret sabiedrības veselības apdraudējumiem, kas nepazīst valstu robežas, tādiem kā gripa.

2014.–2020. finansēšanas periodā programmā „Veselība izaugsmei” vairāk nekā iepriekšējās programmās tiek stiprināta un uzsvērta veselas sabiedrības kā ekonomikas izaugsmes priekšnosacījuma nozīme.

EK ierosinājums
Lai palīdzētu ES dalībvalstīm efektīvi risināt  tās ekonomiskās un demogrāfiskās problēmas, ar kurām saskaras to veselības aizsardzības sistēmas un lai šo valstu iedzīvotāji ilgākus gadus varētu aizvadīt saglabājot veselību, EK ir ierosinājusi jaunu programmu – „Veselība un izaugsme iedzīvotājiem” - skatīt šeit.

Programma paredzēta tam, lai palīdzētu finansēt:

  • novatorisku risinājumu ieviešanu, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumus;
  • ES dalībvalstīm pieejamo resursu un praktisko zināšanu apvienošanu kopīgo problēmu risināšanai, atstājot kontroli par veselības sistēmu konkrētas valsts pārvaldībā. Inovācija veselības jomā kā tāda var palīdzēt samazināt veselības aprūpes izmaksas un uzlabot aprūpes kvalitāti. Daudzās ierosinātās programmas „Veselība izaugsmei” jomās, piemēram, medicīnas tehnoloģiju novērtēšana (HTA), medicīnas ierīces, klīniskā izpēte un zāles, kā arī Eiropas inovāciju partnerība aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšanai, mērķis ir nostiprināt saikni starp tehnoloģiju inovāciju, tās apgūšanu un komercializāciju, vienlaikus veicinot veselības aprūpes drošumu, kvalitāti un efektivitāti. Citas iniciatīvas ir vērstas uz e-veselības risinājumu apgūšanu un savstarpēju izmantojamību, lai uzlabotu, piemēram pacientu reģistru starptautisku izmantošanu. Programma arī atbalstīs labāku prognozēšanu, vajadzību plānošanu un veselības aprūpes speciālistu apmācību, kas veicinās gan organizatorisku inovāciju, gan iekļaujošu izaugsmi.

Programmas mērķi
Programmas “Veselība un izaugsme iedzīvotājiem” vispārējie mērķi ir sadarboties ar dalībvalstīm, lai veicinātu inovāciju veselības aprūpē un palielinātu veselības aprūpes sistēmu ilgtspēju, uzlabotu ES pilsoņu veselību un pasargātu viņus no pārrobežu veselības apdraudējumiem.

Tajā likts uzsvars uz četriem konkrētiem mērķiem, kuriem piemīt liels potenciāls padarīt labāku veselību par ekonomikas izaugsmes priekšnosacījumu.

1. Izstrādāt kopējus instrumentus un mehānismus ES līmenī resursu — gan cilvēkresursu, gan finanšu resursu — nepietiekamības novēršanai un veicināt inovāciju apgūšanu veselības aprūpē, lai tādējādi sniegtu ieguldījumu novatoriskās un ilgtspējīgās veselības aprūpes sistēmās.

2. Palielināt piekļuvi medicīniskajām zināšanām un informācijai par īpašiem veselības stāvokļiem arī pāri valstu robežām un izstrādāt kopējus risinājumus un pamatnostādnes veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības uzlabošanai, lai palielinātu ES pilsoņu piekļuvi labākai un drošākai veselības aprūpei.

3. Identificēt, izplatīt apstiprinātu paraugpraksi attiecībā uz rentabliem profilakses pasākumiem un veicināt tās apgūšanu, vēršoties pret galvenajiem riska faktoriem, proti, smēķēšanu, alkohola pārmērīgu lietošanu un korpulenci, kā arī HIV/AIDS, īpašu uzsvaru liekot uz pārrobežu dimensiju, lai novērstu slimības un veicinātu labu veselību.

4. Izstrādāt kopējas pieejas un pierādīt to vērtību, lai nodrošinātu labāku sagatavotību un koordināciju ārkārtas situācijās veselības jomā, nolūkā pasargāt pilsoņus no pārrobežu veselības apdraudējumiem.

Finansējums
ES programmai „Veselība izaugsmei” septiņu gadu ieviešanas laika posmā 2014.-2020.gadiem plāno piešķirt XXX milj. EUR finansējumu.

Programma finansēs dotācijas un publiskā iepirkuma līgumus par labu sabiedriskām vai privātām struktūrām, valsts iestādēm, Eiropas nevalstiskajām organizācijām un starptautiskām organizācijām. Programma palīdzēs ES valstīm:

  • rast rentablus risinājumus problēmām, ar kurām tās saskaras;
  • padarīt savas veselības aizsardzības sistēmas ilgtspējīgākas un elastīgākas.