Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/arvalstu_finansu_palidziba/daphne/

Eiropas Kopienas rīcības programma Daphne

18.07.2012

Daphne
 
Eiropas Kopienas rīcības programma Daphne ir programma, kas veidota, lai veicinātu un nostiprinātu dalībvalstu organizāciju sadarbību cīņā ar vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm.

Programmas mērķis ir novērst visa veida vardarbības izpausmes, kas izpaužas gan sabiedriskajā un privātajā dzīvē (tai skaitā- seksuālā izmantošana, cilvēku tirdzniecība vai jebkādu diskriminācija, kas attiecas uz cilvēkiem ar fiziskiem trūkumiem, minoritātēm, migrantiem vai citām viegli ievainojamām cilvēku grupām) pret bērniem, jauniešiem un sievietēm, ieviešot preventīvus pasākumus un nodrošinot atbalstu upuriem un riska grupām, kā arī stiprināt nevalstiskās un citas organizācijas, kas aktīvi darbojas šajā jomā.

Daphne II (2004-2008). ir piecgadīga programma ar kopējo budžetu 50 miljoni eiro. 2005.gada ietvaros piešķirti 10.2 miljoni eiro un katram nākamajam gadam 10,5 miljoni eiro.
Eiropas Kopienas rīcības programmas Daphne II ietvaros ieinteresētajām organizācijām ir iespēja realizēt savas ieceres un pieteikt projektus atbilstoši programmas prasībām.

Daphne III (2007-2013) ir Daphne II programmas turpinājums. The Daphne III programmas tika apstiprināta Eiropas Palamentā 2007.gada 22.maijlā un stāsies spēkā pēc publikācijas oficiālajā vēstnesī.

Projekta pieteikuma veidlapa un vadlīnijas, kā arī detalizēta informācija ir pieejama Daphne māja lapā:
skatīt šeit.

Projektā var pieteikties, ja:

  • esat valsts vai privāta organizācija (nevalstiskās organizācijas) vai cita institūcija (pašvaldība, universitāte, pētījuma centrs) kas ir aktīva vardarbības pret bērniem, jauniešiem un sievietēm novēršanā un to aizsardzībā;
  • Jums ir vismaz divi sadarbības partneri attiecīgajā sfērā, vismaz divās valstīs, kurām ir saistoša programma Daphne:
  1. 25 Eiropas Savienības dalībvalstīm;
  2. Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas (EFTA) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEA)valstīm;
  3. kā arī Rumānijai, Turcijai un Bulgārijai.

Projektu finansējuma apjoms:

EK finansiālā palīdzība nepārsniedz 80% no kopējām attiecināmām projekta izmaksām. Maksimālais projekta finansējuma apjoms ir 125 000 eiro un minimālais - 30 000 eiro (bez līdzfinansējuma). Līdzfinansējums ir jāsedz pašiem projekta pieteicējiem no saviem (sponsoru, sadarbības partneru vai citiem) finanšu avotiem. Līdzfinansējums ir uzrādāms atbilstoši līdzfinansējuma deklarācijai. Izmaksas, kas paredzētas apakšlīguma izpildītājiem, nedrīkst pārsniegt 30% no kopējās, projekta attiecināmās summas.

Projekta pieteikumi iesniedzami angļu, franču vai vācu valodā.