Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/arvalstu_finansu_palidziba/7_ietvara_programma/

7.Ietvara programma

18.07.2012

7. Ietvara programma

Lai nostiprinātu rūpniecības zinātnisko un tehnoloģisko bāzi un nodrošinātu augstu konkurētspējas līmeni, ir izveidota Eiropas Komisijas 7.Ietvara programma zinātnei un tehnoloģiju attīstībai laika posmā no 2007. līdz 2013.gadam.

Programmā ir saglabāta pēctecība ar 6.Ietvara programmu gan realizācijas instrumentu, gan satura nozīmē. Vienlaicīgi parādās jauni elementi domāti tautsaimniecības zināšanu attīstībai no vienas puses un fundamentālās zinātnes nostiprināšanai no otras puses.

Galvenā 7.Ietvara programmas atšķirība no iepriekšējām programmām ir tās īstenošanas būtiska vienkāršošana. Attiecībā uz to paredzētie pasākumi aptvers pilnu finansēšanas ciklu, tostarp finansēšanas shēmu, administratīvo un finanšu noteikumu un procedūru vienkāršošanu, kā arī dokumentu lasāmību un lietotājdraudzīgumu.

Kopējais budžets uz 7 gadiem (2007. - 2013.) ir 6.1.miljardi EUR.

7. Ietvara programmas galvenie mērķi:

 • atbalstīt visa veida starpvalstu sadarbību ES teritorijā;
 • uzlabot Eiropas progresīvās pētniecības  jaunradi un izcilību;
 • kvantitatīvi un kvalitatīvi stiprināt zinātnes un tehnoloģiju cilvēkresursu potenciālu Eiropā;
 • uzlabot pētniecības un jauninājumu iespējas visā Eiropā, nodrošinot to optimālu izmantošanu.


7.Ietvara programma tiks iedalīta četrās īpašās programmās, kas atbilst iepriekš minētajiem pētniecības politikas četriem galvenajiem mērķiem:
 
1. Sadarbība
 
Atbalstu piešķirs virknei pētniecības pasākumu, kas ietvers starpvalstu sadarbību - no sadarbības projektiem un tīkliem  līdz pētniecības programmu koordinācijai.  Starptautiska sadarbība starp ES un trešajām valstīm ir neatņemama šīs sadarbības sastāvdaļa.

Galvenās tēmas programmā "Sadarbība" ir:

 • veselība; 
 • pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģijas;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 • nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas;
 • enerģija;
 • vide un klimata izmaiņas;
 • transports, ieskaitot gaisa transportu;
 • sociālekonomiskās un humanitārās zinātnes;
 • drošība un kosmoss.
   

2. Idejas

Tiks izveidota autonoma Eiropas Pētniecības padome, lai atbalstītu pētnieku ierosinātos "progresīvos pētījumus", ko veic atsevišķas grupas zinātnes un tehnoloģiju jomā, tostarp inženierzinātnē, sociālekonomiskās zinātnēs un humanitārās zinātnēs.

3. Cilvēki

Darbības, kas vērstas uz atbalstu pētnieku apmācībai un profesionālai attīstībai, tiks pastiprinātas, pievēršot vairāk uzmanības prasmju un profesionālās attīstības galvenajiem aspektiem un ciešākai starpvalstu sistēmu saiknei.

 4. Iespējas

Tiks atbalstīti Eiropas pētniecības un jauninājumu iespēju galvenie aspekti: pētniecības infrastruktūra, pētniecība MVU vajadzībām, reģionālās pētniecības kopas, ES "konverģences" reģionu pilna pētniecības potenciāla izmantošana, jautājumi, kas saistīti ar programmu "Zinātne sabiedrībā", starptautiskās sadarbības "horizontālās" darbības.

 Uz Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu var pretendēt sekojošas mērķauditorijas:

 • universitāšu vai pētījumu centru izpētes grupas;
 • inovatīvie uzņēmumi;
 • dažādi uzņēmumi un  organizācijas;
 • studenti;
 • zinātnieki;
 • citas personas. 

Projekta ietvaros iespējamie aktivitāšu veidi:

 • pētījumu projekti (jābūt vismaz trīs ES valstu partneriem) - EK finansējums var sastādīt 35% - 50% no projekta izmaksām;
 • koordinācijas pasākumi (konferences, sanāksmes, apmācības, darbinieku vai pieredzes apmaiņas pasākumi, informācijas sistēmu un darba grupu veidošana) - EK finansējums var sastādīt līdz pat 100% no projekta izmaksām;
 • īpašie atbalsta pasākumi (konferences, semināri, studijas, darba un ekspertu grupas, informācija un komunikācija)  - EK finansējums var sastādīt līdz pat 100% no projekta izmaksām;
 • specifiskie projekti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (kopīgie un sadarbības pētījumu projekti) - EK finansējums var sastādīt 50% - 100% no projekta izmaksām;
 • īpašie pasākumi pētījumu infrastruktūras modernizācijai - partneriem jābūt vismaz no divām ES valstīm.
   

Papildus informācija:  skatīt šeit.