Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Darba grupa ārstniecības riska fonda darbības tiesiskā pamata izstrādei

19.04.2012

Darba grupas sastāvs - skatīt šeit. Grozījumi par darba grupas termiņa pagarināšanu - skatīt šeit.
 
Darba grupas mērķis
Nodrošināt Pacientu tiesību likuma16.panta trešā daļā, 17.panta pirmā un trešā daļā paredzētā Ārstniecības riska fonda darbības tiesiskā pamata izstrādi.

Darba grupas kontaktpersona
Žanete Zvaigzne, Budžeta un investīciju departamenta Budžeta plānošanas nodaļas vecākā referente, tālrunis 67876041, e-pasts: Zanete.Zvaigzne@vm.gov.lv

 • Likumprojekts „Grozījums Pacientu tiesību likumā”.  Likumprojekts - skatīt šeit.  Anotācija - skatīt šeit.
  Likumprojekts „Grozījumi Pacientu tiesību likumā” paredz, ka Ārstniecības riska fonda darbība tiek uzsākta ar 2013.gada 25.oktobri, savukārt, atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto, kā arī morālo kaitējumu ārstniecības laikā izmaksās no 2014.gada 1.maija par kaitējumu, kas nodarīts pacientam pēc 2013.gada 25.oktobra. Mērķis visefektīvāk sasniedzams likumprojektā piedāvātajā veidā, jo Veselības ministrijas 2013.-2015.gada budžeta bāzes izdevumos jau iestrādāts nepieciešamais finansējums ārstniecības iestāžu riska maksājumu par ārstniecības personām nodrošināšanai.
Darba grupas darba kārtības un protokoli
 • Darba grupas noslēguma sanāksme notika 8.septembrī.  Darba grupas priekšlikumi par Ārstniecības riska fonda izveidi - skatīt šeit. Sanāksmes protokols - skatīt šeit.
 • Noteikumu projekts par Ārstniecības riska fonda darbību -  skatīt šeit. Noteikumu projekta pielikumi: nr.1; nr.2; nr.3.
 •  Aprēķins par nepieciešamo finansējumu (ārstniecības iestāžu riska maksājumiem).  Riska koeficienti un riska fondā iemaksājamo summu aprēķins - *xcl.; *xcl.
 •  Veselības inspekcijas dati (no Ārstniecības personu reģistra 01.07.2011.) par ārstniecības personu skaitu - *xcl.
 • Darba grupas priekšlikumi par Ārstniecības riska fonda finansēšanu - skatīt šeit.
 • Informācija par kompensācijas izmaksāšanas noteikumiem skandināvu valstīs - skatīt šeit.
 • Ārvalstu atlīdzības pieprasījumu veidlapu paraugi -  nr.1; nr.2.; nr.3.
 • 2011.gada 11.augusta sanāksmes protokols - skatīt šeit.
 • 2011.gda 25.jūlija sanāksmes protokols - skatīt šeit.
 • 2011.gada 30.jūnija sanāksmes protokols - skatīt šeit.
 • 2011.gada 2.jūnija sanāksmes protokols - skatīt šeit.

Darba grupas materiāli:

 • Pārskats par ārstniecības iestādēs strādājošo ārstniecības personālu - skatīt šeit.
 • Riska koeficienti un riska fondā iemaksājamo summu aprēķins - skatīt šeit.
 • 2011.gada 15.jūlija darba grupas priekšlikumu apkopojumu par personas dzīvībai vai veselībai nodarītā kaitējuma, morālā kaitējuma noteikšanas kritērijiem - skatīt šeit.
 • Ārstniecības personu riska grupas - skatīt šeit.
 • Pārskats par Veselības ekonomikas centra personālu - skatīt šeit.
 • Ārstniecības personu iedalījums riska grupās - skatīt šeit.
 • Brūču un izgulējumu asociācijas priekšsēdētāja O.Libermaņa viedoklis par kompensāciju piedzīšanu no mediķiem ārstēšanas kļūdas gadījumā - skatīt šeit.
 • Pacientu drošības un ziņojumu sistēma (Dānija) - skatīt šeit.
 • Konference par ārstniecības izaicinājumiem un atbildību Eiropā - skatīt šeit.
 • Pacienta kompensācija par ārstniecībā gūtajām traumām - skatīt šeit.
 • Pacienta traumu likums - skatīt šeit.
 • Pacienta drošības stratēģija (Holande) - skatīt šeit.
 • Traumu apdrošināšana Zviedrijā - skatīt šeit.
 • Administratīvais modelis skandināvu valstīs - skatīt šeit.
 • Informācija par kompensācijas izmaksāšanas noteikumiem skandināvu valstīs - skatīt šeit.
 • Veselības ekonomikas centra informācija par ārstniecības personu dalījumu Ārstniecības riska fondam - skatīt šeit.
 • Veselības inspekcija - viedoklis par pacientam nodarītā kaitējuma apmēriem - skatīt šeit
 • Veselības norēķinu centra informācija par ārstniecības iestāžu riska maksājuma apmēriem - skatīt šeit.
 • Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi (projekts) - skatīt šeit.
 • Informācija par pacientu apdrošināšanas sistēmām Skandināvu valstīs - skatīt šeit.
 • Veselības inspekcijas un Veselības ekonomikas centra viedokļi diskusijai sanāksmē par pacienta veselībai, dzīvībai nodarītā kaitējuma, kā arī morālā kaitējuma apmēra iespējamiem novērtēšanas kritērijiem - skatīt šeit
 • Pacientu Ombuda biroja pārstāvja prezentācija "Administratīvais modelis skandināvu valstīs" - skatīt šeit.