Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/kontakti/bankas_rekviziti/

Bankas rekvizīti

04.04.2012

Latvijas Republikas Veselības ministrija
Brīvības iela 72, Rīga, LV - 1011, Latvija
Nodokļu maksātāju reģistrācijas nr. 90001474921
Banka: Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta Nr. LV17TREL2290562020000