Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedriska_apspriede/sabiedriska_apspriede_likumprojektiem_grozijums_reklamas_lik/

Sabiedriskā apspriede

15.05.2020

Veselības ministrijas 2020.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes:

13.05.2020. Sabiedriskai apspriešanai līdz 27.maijam nodoti:

1) Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 17, Rīgā, iegādi Zāļu valsts aģentūras vajadzībām” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx. Informatīvs apraksts par Ministru kabineta rīkojuma projektu - *docx.

Priekšlikumus par Rīkojuma projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 27.maijam juriskonsultei Ievai Brūverei (uz e-pastu: ieva.bruvere@vm.gov.lv) un Īpašuma un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājai Dacei Zeltiņai (uz e-pastu: dace.zeltina@vm.gov.lv).

2) Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 19A, Rīgā, iegādi Zāļu valsts aģentūras vajadzībām” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx. Informatīvs apraksts par Ministru kabineta rīkojuma projektu - *docx.

Priekšlikumus par Rīkojuma projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 27.maijam. juriskonsultei Ievai Brūverei (uz e-pastu: ieva.bruvere@vm.gov.lv) un Īpašuma un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājai Dacei Zeltiņai (uz e-pastu: dace.zeltina@vm.gov.lv).


21.04.2020. Sabiedriskai apspriešanai līdz 5.maijam nodots Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis:

1. Uzlabot lētāku līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu pieejamību:
1.1. mazinot slogu lētāku līdzvērtīgu terapeitisko efektivitāšu zāļu ienākšanai tirgū;
1.2. nosakot references zāļu vai lētāko zāļu statusu un veicot references cenas pārrēķinu citām zālēm, nesvītrojot no Kompensējamo zāļu saraksta (turpmāk arī – KZS) references zāles, kas uz laiku nav pieejamas lieltirgotavās, bet, iespējams, ir pieejamas aptiekās;
1.3.precizēt praksē konstatētās nepilnības, kas var ietekmēt zāļu pieejamību.
2. Precizēt zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas kategoriju slimības gadījumā, kas izraisa smagu un neatgriezenisku invaliditāti.

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu - *pdf.

Sabiedriskā apspriede tiks organizēta telekonferences veidā, priekšlikumus un dalību sanāksmē lūdzu pieteikt līdz 30.aprīlim. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Artūrs Grīgs: 67876116, e-pasts: arturs.grigs@vm.gov.lv.


08.04.2020. Sabiedriskai apspriešanai līdz 20.aprīlim nodots Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā sastāvā esošo būvju un būvēm pieguļošās zemes vienības daļas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt"- bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku" - *docx.  Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācija - *docx. Paziņojums - *docx.

Priekšlikumus par rīkojuma projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 20.aprīlim, nosūtot uz e-pastu Juridiskās nodaļas juriskonsultei Ievai Brūverei, tel. 67876061, e-pasts: Ieva.Bruvere@vm.gov.lv un Īpašumu un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājai Dacei Zeltiņai, tel. 67876004, Dace.Zeltina@vm.gov.lv.


18.02.2020. Veselības ministrijā 4.martā notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx.

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis: Pilnveidot regulējumu attiecībā uz apdrošinātāju kompensētu zāļu un medicīnisko ierīču gadījumu, paredzot, ka recepte tiek izrakstīta elektroniskā formā e-veselības sistēmā.  Mazināt birokrātisko slogu un pilnveidot tiesisko regulējumu, kas saistīts  ar zāļu izrakstīšanu, kas satur aktīvās vielas ar augstu farmakovigilances risku, un receptēs izrakstāmo zāļu ierobežojumiem. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Artūrs Grīgs: 67876116, e-pasts: arturs.grigs@vm.gov.lv16.01.2020. Veselības ministrijā 31.janvārī notika sabiedriskā apspriedei par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"" - *docx. Anotācija - *docx. Pieteikums - *docx. Sabiedrības iesniegti iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu - *pdf. Kontaktinformācija: Veselības ministrijas Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte Dace Roga, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv, tālrunis: 67876093. 15.01.2020. Veselības ministrijā 29.janvārī notika sabiedriskā apspriede par: 1) Likumprojektu "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"- *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx. ; 2) Grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli" - *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx.; 3) Likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmuma nodokļa likumā"- *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx. ; 4) Likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" - *docx. Pieteikums - *docx. Anotācija - *docx.  Sabiedrības iesniegtie iebildumi un priekšlikumi par sabiedriskajā apspriedē 29.janvārī nodotajiem tiesību aktu projektiem - *docx. Kontaktinformācija: Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Anita Jurševica, e-pasts: anita.jursevica@vm.gov.lv, tālrunis: 67876186. 03.01.2020. Veselības ministrijā 23.janvārī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gda 20.janvāra noteikumos Nr. 60 ”Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”" (turpmāk – noteikumu projekts). Noteikumu projekts - *docx, anotācija - *docx. Noteikumu projekta mērķis: precizēt obligāto prasību normas, kuras nav attiecināmas uz optometristu kabinetu. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi - *pdf. Kontaktinformācija: Veselības ministrijas Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte Leonora Eglīte, e-pasts: leonora.eglīte@vm.gov.lv, tālrunis 67876091.

   • Veselības ministrijas 2019.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2018.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2017.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2016.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2015.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2014.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit