Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/publiska_apspriesana_par_komisijas_pamatnostadnem_par_apspri/

Publiskā apspriešana par Komisijas pamatnostādnēm par apspriedēm ar ieinteresētajām personām

29.07.2014

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām palīdz ES likumdošanu padarīt pārskatāmāku, mērķtiecīgu un saskaņotu. Šādas konsultācijas ir paredzētas ES līgumos. Šādas apspriedes (kopā ar ietekmes novērtējumiem un ekspertīzi) ir svarīgs caurskatāmas un ar pietiekamu informācijas apjomu pamatotas politikas veidošanas rīks. Tās palīdz pieņem lēmumus, kuros ievērots proporcionalitātes un subsidiaritātes princips un kuru pamatā ir pierādījumi, pieredze un to personu viedoklis, kurus attiecīgā politika ietekmē un kuri iesaistīti tās īstenošanā. 

Komisija nodrošina plašu apspriešanos katrā politikas izstrādes cikla posmā, ievērojot atklātības un pārredzamības principus un minimālos standartus, kas ir vispārēji atzīti par piemērotiem un atbilst starptautiskai paraugpraksei. Pēdējos trijos gados ieinteresētās personas tika lūgtas izteikt viedokli vairāk nekā 500 sabiedriskajās apspriešanās, kas publicētas tīmekļa vietnē ,“Jūsu balss Eiropā”.

Pamatnostādņu uzmanības centrā ir apspriešanas, kuras veic, izstrādājot politiku (vai jaunas politikas, (ieguldījumu) programmas, tiesību aktu priekšlikumus, deleģētos un īstenošanas aktus  — ar ietekmes novērtējumu vai bez tā). Tās attiecas arī uz apspriešanām, kuru konteksts ir novērtēšana. Pamatnostādnes sniedz padomu par visiem apspriešanas aspektiem, sākot no apspriešanas mērķu definēšanas līdz pat tās rezultātu izskatīšanai.

Publiskās apspriešanas mērķis ir apkopot informāciju no ieinteresētām personām, lai Komisija varētu turpināt uzlabot pamatnostādņu kvalitāti un veicināt to pielietošanu apspriešanās.

Publiskās apspriešanas anketa latviešu valodā

Sniegtās atbildes un to autori tiks publicēti Komisijas mājaslapā. Ir iespējams publicēt arī anonīmas atbildes, ja autors nevēlas publiskot informāciju par sevi.

Papildus informācija par publisko apspriešanu.

Publiskā apspriešana noslēgsies 2014.gada 30.septembrī.