Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/publiska_apspriesana_par_eiropas_profesionalas_kartes_ievies/

Publiskā apspriešana par Eiropas profesionālās kartes ieviešanu ārstiem, medmāsām, farmaceitiem un fizioterapeitiem

16.04.2014

Eiropas profesionālā karte (turpmāk – EPK) tiek ieviesta saskaņā ar grozījumiem Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kas stājās spēkā 2014.gada 17.janvārī un līdz 2016.gada 18.janvārim ES dalībvalstīm ir jāpārņem nacionālajos normatīvajos aktos.
 
EPK mērķis ir automātiski atzīt profesionālās kvalifikācijas visās ES dalībvalstīs, tādējādi paplašinot iespējas kvalifikāciju īpašniekiem praktizēt profesionālās iemaņas visās dalībvalstīs, neveicot papildus mācības vai kvalifikācijas pārbaudes.
 
Direktīva 2005/36/EK nosaka kritērijus, kam jābūt sasniegtiem, pirms piešķirt EPK konkrētai profesijai:
  • Jābūt mobilitātei vai potenciālai mobilitātei dotajā profesijā;
  • Ieinteresētajām personām jāsniedz pamatoti argumenti;
  • Izglītībai un treniņu programmām dotajā profesijā jāsakrīt ievērojamā skaitā ES dalībvalstu.
Ņemot vērā minētos kritērijus, 2013. gada 18. oktobrī Eiropas Komisija prezentēja šo ideju ES dalībvalstīm, starptautiskām profesionālajām organizācijām un asociācijām un lūdza to viedokli. Iesūtītie rezultāti tika publicēti 2013. gada 6. decembrī. Pēc visu piedāvāto profesionālo kvalifikāciju izvērtēšanas Komisija nonāca pie slēdziena, ka septiņas profesijas ir potenciālas EPK kandidātes un tās jāturpina izvērtēt.
 
Komisija izveidoja fokusa grupu, kurā ir iesaistīti attiecīgo profesiju pārstāvji no ES profesionālajām organizācijām un asociācijām, kā arī no valsts iestādēm. Pirmā tikšanās norisinājās 2014. gada 31. janvārī, kam sekoja sanāksmes 2014.gada 25.-26.martā.
 
Publiskās apspriešanas mērķis ir iegūt vairāk informācijas par katras profesijas atbilstību EPK iegūšanai, kā arī noteikt piešķiršanas procedūru un maksas apjomu profesionālajām iestādēm, kas ir atbildīgas par EPK piešķiršanu attiecīgajā jomā.
 
Ja pārstāvat profesionālu iestādi, konsultācijas aptaujas anketu varat atrast tīmekļa vietnē.
 
Ja pārstāvat valsts iestādi vai profesionālu iestādi, kas vienlaicīgi ir valsts iestāde, konsultācijas aptaujas anketu varat atrast šajā tīmekļa vietnē.
 
Publiskā apspriešana noslēgsies 2014.gada 2.jūnijā.