Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/publiska_apspriesana_par_eiropas_komisijas_ietekmes_novertej/

Publiskā apspriešana par Eiropas Komisijas Ietekmes novērtējuma pamatnostādņu pārskatīšanu

29.07.2014

Eiropas Komisija ir apņēmusies politikas mērķus sasniegt ar pēc iespējas mazākām izmaksām un izvairoties no visiem nevajadzīgajiem regulējuma radītajiem šķēršļiem, lai tādējādi ieguvēji būtu iedzīvotāji, uzņēmumi un darba ņēmēji. Lai to panāktu, Komisija izmanto dažādus lietpratīgas regulēšanas rīkus, kā piemēram,  ietekmes novērtējums, kuru veic agrīnā politikas izstrādes posmā, kad tiek sagatavoti jauni priekšlikumi. Ietekmes novērtējums uzlabo politikas veidošanas kvalitāti, nodrošinot, ka Komisijas iniciatīvas un jaunu ES tiesību aktu projektus sagatavo, pamatojoties uz pārredzamiem, visaptverošiem un līdzsvarā esošiem pierādījumiem par risināmās problēmas būtību, ES rīcības pievienoto vērtību un to, kādas būtu alternatīvu risinājumu priekšrocības un izmaksas visām ieinteresētajām personām.

Kopš 2002.gada, kad Komisija ieviesa ietekmes novērtējuma sistēmu, tā ir nemitīgi nostiprināta un uzlabota, 2009.gadā publicēja pamatnostādnes un papildu norādījumus par dažādiem ietekmes veidiem (piemēram, konkurētspēja, pamattiesības, sociālā un teritoriālā ietekme). Pamatojoties uz gūto pieredzi, Komisija ir apņēmusies 2014. gadā pārskatīt savas Ietekmes novērtējuma pamatnostādnes. Tās ir paredzētas iekšējai lietošanai Komisijā, tomēr šīs apspriešanas mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu viedokli par pārskatīto pamatnostādņu projektu.

Apspriežamais dokuments:  latviešu valodā - *pdf.; angļu valodā - *pdf.

Sniegtās atbildes un to autori tiks publicēti Komisijas mājaslapā. Ir iespējams publicēt arī anonīmas atbildes, ja autors nevēlas publiskot informāciju par sevi. Atbildes, kuru autors norādījis, ka tās nav atļauts publicēt, netiks publicētas.

Atbildes, kas saņemtas no Pārredzamības reģistrā nereģistrētām organizācijām, tiks publicētas atsevišķi. Reģistrēties - šeit

Kad sabiedriskā apspriešana būs beigusies, Eiropas Komisija analizēs un apstrādās saņemtās atbildes. Pamatojoties uz šīs sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, Komisija pabeigs Ietekmes novērtējuma pamatnostādņu pārskatīšanu un tās publicēs portālā “Europa”.

Publiskā apspriešana noslēgsies 2014.gada 30.septembrī.