Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/publiska_apspriesana_noteikumu_projektam_par_maksimali__piel/

Publiskā apspriešana noteikumu projektam par maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos

21.10.2014

Veselības ministrija saskaņā ar Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāna 2013.-2015.gadam 1.rīcības virziena 1.1. uzdevuma 1.1.4.pasākumu ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par maksimāli  pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos” (turpmāk - noteikumu projekts).

  • Noteikumu projekts - *doc.
  • Noteikumu projekta anotācija - *doc.
Noteikumu projekts tika izstrādāts, lai noteiktu maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos, kas ražoti Latvijā, ievesti no citām ES dalībvalstīm vai trešajām valstīm un paredzēti izplatīšanai Latvijā, tādējādi ierobežojot neveselīgu pārtikas produktu patēriņu un pieejamību sabiedrībā un uzlabojot Latvijas iedzīvotāju uztura paradumus, kas ilgtermiņā uzlabos sabiedrības veselības rādītājus. 

Izstrādātais noteikumu projekts ir pamatā balstīts uz Austrijas normatīvo regulējumu, kur trans-taukskābju ierobežojumi attiecas ne tikai uz pārtikas ražošanā izmantojamām izejvielām – eļļām un taukiem, bet arī uz pašiem pārtikas produktiem, nosakot maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu. 

Plānots, ka pārtikas produktus, kuros būs pārsniegts noteikumu projektā noteiktais maksimāli pieļaujamais trans-taukskābju daudzums, varēs  ražot un izplatīt ne ilgāk kā līdz 2018.gada 1.janvārim, dodot pārtikas ražotājiem 3 gadu pārejas periodu. 

Noteikumu projekts attieksies uz tām trans-taukskābēm, kas atbilst 2011.gada 25.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem 1.pielikuma definīcijai, kur noteikts, ka trans-taukskābes ir taukskābes ar vismaz vienu nesaistītu (proti, ar vismaz vienu metilēna grupas iestarpinājumu) oglekļa–oglekļa divkāršo saiti trans-konfigurācijā. Noteikumu projektā noteiktās prasības netiks piemērotas dzīvnieku izcelsmes taukiem, kuru sastāvā trans-taukskābes radušās dabiski un nav pievienotas pārtikas ražošanas procesos. 

Sabiedrības priekšlikumi un iebildumi par Veselības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par maksimāli  pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos” - *pdf.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā eksperte Sanita Kukliča sanita.kuklica@vm.gov.lv, 67876074.
 
Noteikumu projekta publiskā apspriešana notika līdz 2014.gada 22.aprīlim.