Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Publiskā apspriešana likumprojektam un Ministru kabineta noteikumiem smēķēšanas ierobežojumiem

24.04.2015

Publiskā apspriešana:
  • likumprojektam „Par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko nikotīnu saturošo un nikotīnu nesaturošo produktu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” -  *docx.;
  • Ministru kabineta noteikumu projektam “Par brīdinājumu par ietekmi uz veselību noformējumu un novietojumu uz tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu iepakojuma, kā arī uz smēķēšanai paredzēto tabakas izstrādājumu iepakojuma lietojamajiem kombinētajiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību” - *docx.
  • Ministru kabineta noteikumu projektam „Par ziņošanu par tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu sastāvdaļām un emisijām un jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem" - *docx.

Sabiedrības iesniegtie iebildumi un priekšlikumi par likumprojektu - *pdf.

Likumprojektā daudzas normas attiecībā uz laišanas tirgū ierobežojumiem un smēķēšanas ierobežojumiem saglabātas no likuma „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”. Likumprojektā noteikts aizliegums laist tirgū jaunieviestus tabakas izstrādājumus, par kuriem nav iesniegts paziņojums Slimību profilakses un kontroles centrā un kuri neatbilst likuma prasībām, kā arī tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus, par kuriem nebūs sniegta visa tiesību aktos prasītā informācija.  Šajā jomā tiesību aktu projektos iestrādātās normas paredz sniegt informāciju par tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu sastāvdaļām, kā arī nosaka pastiprinātu ziņošanu par tabakas izstrādājumos iekļautajām sastāvdaļām, kas noteiktas Eiropas Komisijas prioritārajā sarakstā. Prasības attiecībā uz šiem aspektiem noteiktas MK noteikumos par sastāvdaļām.
 
Likumprojekts nosaka virkni sastāvdaļas, kuras turpmāk aizliegts pievienot tabakas izstrādājumiem, kā arī ar tabakas izstrādājumiem saistītām precēm – filtriem, ietinamajam papīram utt. Tiek noteiks, kādus elementus aizliegts izvietot uz tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu iepakojuma vienībām vai jebkāda to ārējā iepakojuma, kā arī uz pašiem tabakas izstrādājumiem. Likumprojekts nosaka arī tabakas izstrādājumu iepakojuma formu un minimālo cigarešu skaitu un tinamās tabakas daudzumu iepakojuma vienībā. Tiek noteikts tabakas izstrādājumu tālpārdošanas aizliegums.
 
Uz visiem smēķēšanai paredzētās tabakas izstrādājumiem turpmāk izvietojami kombinētie brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kas sastāv no rakstiska brīdinājuma un fotoattēla. Prasība attiecināta gan uz iepakojuma vienībām, gan jebkādu ārējo iepakojumu. Papildus kombinētajiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, uz iepakojuma turpmāk būs jābūt arī vispārīgajam brīdinājumam un informatīvajam uzrakstam. Arī uz augu smēķēšanas produktu iepakojuma turpmāk būs prasība izvietot brīdinājumu par ietekmi uz veselību. Prasības brīdinājumu par ietekmi uz veselību noformējumam un citas saistītās prasības noteiktas MK noteikumos par brīdinājumiem.
 
Likumprojekts paredz, ka tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus, kas ražoti vai laisti tirgū un marķēti saskaņā ar likumu „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” līdz 2016.gada 20.maijam, atļauts laist tirgū līdz 2017.gada 20.maijam. Ņemot vērā, ka kombinētie brīdinājumi par ietekmi uz veselību izvietojami smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu iepakojuma augšējā daļā, attiecībā uz noteikta veida iepakojumu tiek paredzēts pārejas periods līdz 2019.gada 20.maijam, lai pielāgotu akcīzes nodokļa markas novietojumu atbilstoši jaunajām prasībām. Vienlaikus jāatzīmē, ka prasība attiecas tikai uz novietojumu. Šī norma neatceļ prasību izvietot kombinēto brīdinājumu par ietekmi uz veselību sākot ar 2016.gada 20.maiju. Noteikts pārejas periods tiek piemērots arī aizliegumam laist tirgū tabakas izstrādājumus ar raksturīgo aromātu.
 
Attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem likumprojektā iestrādātas jau iepriekš Veselības ministrijas virzītajā likumprojektā „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (VSS–2012; TA-449) (atbalstīts Ministru kabineta komitejā 2014.gada 28.aprīlī, protokols Nr.16, 3.§) iekļautās prasības, tādejādi pakļaujot regulējumam gan nikotīnu saturošas (direktīva 2014/40/ES regulē tikai nikotīnu saturošas elektroniskās cigaretes), gan nikotīnu nesaturošas ierīces. Likumprojekts paredz atļaut laist tirgū tikai tādas elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektroniskās smēķēšanas ierīces uzpildes tvertnes, kas veselības aprūpes jomu regulējošajos normatīvajos aktos atzītas par ārstniecības līdzekli. Tāpat tiek noteikti reklamēšanas un sponsorēšanas ierobežojumi saistībā ar elektroniskām smēķēšanas ierīcēm un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnēm.
 
Papildus jau likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” noteiktajām prasībām attiecībā uz smēķēšanas ierobežojumiem, likumprojekts paredz aizliegumu smēķēt izglītības iestāžu dienesta viesnīcās, kā arī darbavietās.
 
Izvērtējot tiesību aktu projektus, lūdzam ņemt vērā, ka direktīva 2014/40/ES nosaka deleģējumu Eiropas Komisijai izdot deleģētos un īstenošanas aktus, lai noteiktu papildu prasības direktīvā ietvertajiem regulētajiem aspektiem. Līdz ar to atsevišķas normas likumprojektā un Ministru kabineta noteikumu projektos tiks precizētas, kad būs pieņemti atbilstošie Eiropas Savienības tiesību akti.
 
Šeit var iepazīties ar Eiropas Komisijas indikatīvo plānu deleģēto un īstenošanas aktu izstrādei.
 
Publiskā apspriešana norisinās līdz 2015.gada 24.martam.
 
Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā eksperte Alise Krūmiņa (tālrunis 67876077; e-pasts: alise.krumina@vm.gov.lv )