Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Publiskā apspriešana 2015.gadā

15.01.2016

Veselības ministrijas 2015.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies:

Publiskajai apspriešanai nodoti (no 2015.gada14.decembra līdz 2016.gada 14.janvārim) grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 „Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība”. Vairāk lasīt šeit.


Publiskajai apspriešanai nodoti (no 12.novembra līdz 12.decembrim) grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai" - *doc., anotācija - *doc. Kontaktpersonas: Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Antra Valdmane, e-pasts: antra.valdmane@vm.gov.lv, tālrunis: 67876097; Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā referente Viktorija Korņenkova, e-pasts: viktorija.kornenkova@vm.gov.lv, tālrunis: 67876098.


Publiskajai apspriešanai nodoti (no 2015.gada 12.novembra līdz 12.decembrim) grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.138 "Valsts asinsdonoru centra nolikums" - *doc, anotācija - *doc. Kontaktpersonas: Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Antra Valdmane, e-pasts: antra.valdmane@vm.gov.lv, tālrunis: 67876097; Veselības aprūpes departaments Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā referente Viktorija Korņenkova, e-pasts: viktorija.kornenkova@vm.gov.lv, tālrunis: 67876098.


Publiskajai apspriešanai (no 2015.gada 28.oktobra līdz 25.novembrim) nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par references laboratorijas epidemioloģiskās drošības jomā statusa piešķiršanas kārtību, tā anulēšanas vai darbības apturēšanas kārtību, kā arī tiesībām un pienākumiem" - *doc, pielikums - *doc. Kontaktpersona: Anita Segliņa, e-pasts anita.seglina@vm.gov.lv, tālrunis 67876102.


Publiskajai apspriešanai (no 2015.gada 23.septembra līdz 23.oktobrim) nodots likumprojekts "Ārstniecības likums" - *doc. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā referente Rūta Markovska, tālrunis: 67876087, e-pasts: Ruta.Markovska@vm.gov.lv. 


Publiskajai apspriešanai (līdz 2015.gada 20.oktobrim) nodots Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību”, kas ir Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.834 „Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību” jauna redakcija. Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi ierobežot kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumu saņēmēju vecumu dēļ paaugstinātā ādas vēža riska, kā arī noteikt prasības pakalpojumu sniedzējiem uzskatāmāk un objektīvāk informēt pakalpojumu saņēmējus par UV starojuma radītajiem riskiem cilvēka veselībai. Ministru kabineta noteikumu projekts - *doc.; Ministru kabineta noteikumu projekta pielikumi: 1.pielikums - *doc., 2.pielikums - *doc., 3.pielikums - *doc., 4.pielikums - *doc.  Kontaktpersona: Dace Būmane, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta, Vides veselības nodaļas vecākā referente, tālrunis: 67876148, e-pasts: dace.bumane@vm.gov.lv.


Publiskajai apspriešana (līdz 2015.gada 20.augustam) nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” - *doc. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) -*doc. Sabiedrības iesniegtie iebildumi un priekšlikumi par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 - *pdf.  Atbildīgā persona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā referente Leonora Eglīte, tālrunis: 67876091, e-pasts: Leonora.Eglite@vm.gov.lv.


Publiskai apspriešanai (līdz 2015.gada 27.jūnijam) nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”” - *doc. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti „Stacionārās veselības aprūpes attīstība”” ir izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 31.marta sēdes protokola Nr.17 43.§ (turpmāk – MK prot.17 43.§) 4.punktam, kurš uzdod Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju vienoties par risinājumu, nepieciešamības gadījumā savlaicīgi veicot grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 “Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” un Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti “Stacionārās veselības aprūpes attīstība”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.44)  ar mērķi nodrošināt VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā A korpusa 1.kārtas izveidei nepieciešamo finansējumu, neieturot 10% noslēguma maksājumu, un iespēju deklarēt Eiropas Komisijai attiecināmos izdevumus maksimāli iespējamā apjomā, ko finansējuma saņēmējs ir veicis līdz 2015.gada beigām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa 1.kārtas izveides projektu ietvaros. Tāpat noteikumu projekts paredz papildināt ar nosacījumiem par Lielā projekta* īstenošanu un uzraudzību. Kontaktpersona: Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vadītāja Agnese Tomsone, tālrunis: 67876181, e-pasts: Agnese.Tomsone@vm.gov.lv.

projekti, kuriem ir kopīgs mērķis un kuru kopējais finansējums sasniedz Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 39.pantā noteikto izmaksu slieksni, tiek īstenoti kā lielie projekti


Publiskai apspriešanai (līdz 2015.gada 15.jūnijam) nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Jaundzimušo reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" - *doc. Noteikumu projekta pielikums - *doc. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Ministru kabineta noteikumu projekts "Jaundzimušo reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" ir izstrādāts atbilstoši Ārstniecības likuma 9.pantā Ministru kabinetam paredzētajam deleģējumam noteikt jaundzimušo reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību. Reģistra uzturēšanas mērķis ir datu uzkrāšana par dzimušo skaitu Latvijā, kā arī jaundzimušā veselības analizēšana, ņemot vērā mātes veselību, antenatālo aprūpi un citus rādītājus, lai varētu identificēt un novērtēt perinatālās mirstības riskus un noteikt prioritāros virzienus, kā arī nepieciešamos pasākumus mātes un bērna veselības uzlabošanā valstī kopumā. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā referente Viktorija Korņenkova, tālrunis: 67876098, e-pasts: viktorija.kornenkova@vm.gov.lv.


Publiskā apspriešana (līdz 2015.gada 25.maijam) Ministru kabineta noteikumu projektam „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi"” - *doc. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi pilnveidot rezidentūras vietu sadalījumu pa specialitātēm un to sadalījumu starp augstskolām, kā arī, lai piesaistītu jaunos ārstu darbam ārstniecības iestādēs ārpus  Rīgas. Pēc noteikumu projekta publiskās apspriešanas: sabiedrības iesniegtie iebildumi un priekšlikumi - *pdf. Veiktie grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi" - *docx.; anotācija - *docxKontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas  vecākā referente Dace Roga, tālrunis: 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv.


Publiskā apspriešana (līdz 2015.gada 24.aprīlim) Ministru kabineta noteikumu projektam "Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu un kādā informācija par tiem tiek norādīta paaugstināta riska subjektu reģistrā" - *doc. Pielikumi: *doc - nr.1.nr.2. Noteikumu projekts izstrādāts  ar mērķi mazināt infekcijas slimību, it īpaši  C un B hepatītu, izplatīšanas risku, stiprinot individuālo pakalpojumu sniedzēju uzraudzību. Atbildīgā persona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības  departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa, tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv. 


Publiskai apspriešana Ministru kabineta noteikumu projektam „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”” - *doc. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Noteikumu projekta pielikumi nr.1nr.2nr.3nr.4nr.5. Noteikumu projekts ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar Veselības inspekciju, Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas Māsu asociāciju un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienību ar mērķi atvieglot ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas un pārreģistrācijas procesu, vienkāršojot administratīvās procedūras un mazinot administratīvo slogu. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu - *pdf. Atbildīgā persona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte Irita Bradovska, tālrunis: 67876096, e-pasts: Irita.Bradovska@vm.gov.lv. 


Publiskai apspriešanai (līdz 2015.gada 24.martam) nodots likumprojektu un Ministru kabineta noteikumu projekti lasīt šeit: 

  • likumprojektam „Par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko nikotīnu saturošo un nikotīnu nesaturošo produktu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”;
  • Ministru kabineta noteikumu projektam “Par brīdinājumu par ietekmi uz veselību noformējumu un novietojumu uz tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu iepakojuma, kā arī uz smēķēšanai paredzēto tabakas izstrādājumu iepakojuma lietojamajiem kombinētajiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību”;
  • Ministru kabineta noteikumu projektam „Par ziņošanu par tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu sastāvdaļām un emisijām un jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem". 

Publiskajā apspriešanā Ministru kabineta noteikumu projektam „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība”” - *doc. Publiskā apspriešana paredzēta no 2015.gada 11.februāra līdz 2015.gada 11.martam. Atbildīgā persona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente Astra Kalniņa, tālrunis: 67876148, e-pasts: astra.kalnina@vm.gov.lv. Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai no Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietu saraksta svītrotu Mērsraga novada peldvietu "Upesgrīva"; papildinātu  Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietu sarakstu ar Rucavas novada, Rucavas pagasta, Papes bākas peldvietu; papildinātu iekšzemes peldvietu sarakstu ar Daugavpils novada, Višķu pagasta, Luknas ezera, Višķu tehnikuma ciema peldvietu.


Publiskā apspriešana par Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par darbiem, kas var radīt risku citu cilvēku veselībai, par personām, kuras tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm, un profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu”. Noteikumu projekts - *doc. Pielikumi: nr.1.- *doc.; nr.2. - *doc.; nr.3 - *doc. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Publiskā apspriešana līdz 2015.gada 27.februārim. Kontaktpersona: Inga Liepiņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67876080, e-pasts: inga.liepina@vm.gov.lv.


Publiskā apspriešana par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 „Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība””.  Noteikumu projekts - *doc. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Publiskā apspriešana līdz 2015.gada 5.februārim. Kontaktpersona: Inga Liepiņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67876080, e-pasts: inga.liepina@vm.gov.lv.


Publiskā apspriešana grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”. Priekšlikumus un iebildumus par noteikumu projektu līdz 2015.gada 14.janvārim varēja iesniegt elektroniski uz e-pastu: vm@vm.gov.lv, nvd@vmnvd.gov.lv un laura.boltane@vm.gov.lv. Ministru kabineta noteikumu projekts - *doc. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc. Kontaktpersona: Nacionālā veselības dienesta E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta E-veselības un standartu nodaļas vadītāja Astra Cīrule, tālrunis: 67519990.