Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Publiskā apspriešana 2014.gadā

18.01.2016

Veselības ministrijas 2014.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies:

Publiskā apspriešana par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.834 „Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību””. Noteikumu projekts - *doc. Publiskā apspriešana notika līdz 2014.gada 25.decembrim. Kontaktpersona: Astra Kalniņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente, tālrunis: 67876148, e-pasts: astra.kalnina@vm.gov.lv.


Publiskā apspriešana par grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”. Publiskā apspriede līdz 2014.gada 19.novembrim. Publiskā apspriešana.


Publiskā apspriešana par Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā izsniedzama atļauja medicīniskajos dokumentos fiksēto pacienta datu izmantošanai pētījumā” (*doc.); pielikums (*doc.). Publiskā apspriešana līdz 2014.gada 6.novembrim. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Kristīne Kļaviņa, tālrunis: 67876094, e-pasts: kristine.klavina@vm.gov.lv.  


Publiskā apspriešana par stratēģiju “Eiropa 2020”. Publiskā apspriešana līdz 2014.gada 31.oktobrim.


Publiskā apspriešana par Eiropas Komisijas Ietekmes novērtējuma pamatnostādņu pārskatīšanu. Publiskā apspriešana noslēgsies 2014.gada 30.septembrī.


Publiskā apspriešana par Komisijas pamatnostādnēm par apspriedēm ar ieinteresētajām personām. Publiskā apspriešana noslēgsies 2014.gada 30.septembrī.


Publiskā apspriešana par Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektu (*doc.), pielikums (*pdf.). Publiskā apspriešana notika līdz 2014.gada 6.jūlijam. Pamatnostādņu projekts 07.08.2014. pieteikts VSS. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektu - *pdf. (Latvijas Universitātes izvērtējums Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam izstrādei).


Publiskā apspriešana likumprojektam "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". Likumprojekts - *doc. Likumprojekta anotācija - *doc. Publiskā apspriešana paredzēta līdz1.septembrim. Kontaktpersonas: Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ieva Brūvere, tālrunis: 67876061, e-pasts: ieva.bruvere@vm.gov.lv.


Publiskā apspriešana grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” - *docx. Publiskā apspriešana līdz 1.augustam. Kontaktpersonas: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente Astra Kalniņa, tālrunis: 67876148, e-pasts: astra.kalnina@vm.gov.lv (par higiēnas un drošības prasībām). Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru nodaļas vecākā referente Lāsma Ļaksa, tālrunis: 67876075, e-pasts: lasma.laksa@vm.gov.lv (par uzturu un pārtikas izplatīšanu).


Publiskā apspriešana gozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” - *docx. Publiskā apspriešana līdz 1.augustam. Kontaktpersonas: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente Astra Kalniņa, tālrunis: 67876148, e-pasts: astra.kalnina@vm.gov.lv (par higiēnas un drošības prasībām). Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru nodaļas vecākā referente Lāsma Ļaksa, tālrunis: 67876075, e-pasts: lasma.laksa@vm.gov.lv (par uzturu un pārtikas izplatīšanu). Sabiedrības priekšlikumi un iebildumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”” - *pdfVSS izsludināts 16.10.2014.


Publiskā apspriešana grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” - *docx. Publiskā apspriešana līdz 1.augustam. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru nodaļas vecākā referente Lāsma Ļaksa, tālrunis: 67876075, e-pasts: lasma.laksa@vm.gov.lv. VSS izsludināts 16.10.2014.


Publiskā apspriešana par zaļo grāmatu par mobilo veselību. Publiskā apspriešana noslēgsies 2014.gada 3.jūlijā.


Publiskā apspriešana grozījumiem noteikumos par kārtību, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude. Publiskā apspriešana līdz 2014.gada 9.jūlijam. 


Publiskā apspriešana noteikumu projektam "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē" (precizēts). Publiskā apspriešana līdz 2014.gada 2.jūnijam.


Publiskā apspriešana par Eiropas profesionālās kartes ieviešanu ārstiem, medmāsām, farmaceitiem un fizioterapeitiem. Publiskā apspriešana līdz 2014.gada 2.jūnijam.


Publiskā apspriešana noteikumu projektam par maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos. Noteikumu projekta publiskā apspriešana līdz 2014.gada 22.aprīlim.


Publiskā apsriešana HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāna 2014. - 2016.gadam projektam. Plāna projekta publiskā apspriešana  līdz 2014.gada 22.aprīlim. 


Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtību (publiskā apspriešana noslēgusies 2014.gada 15.februārī).


Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību (apstiprināts MK sēdē 25.11.2014).