Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/noteikumu_projekts_par_higieniska_un_pretepidemiska_rezima_p1/

Noteikumu projekts par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē

02.08.2013

Veselības ministrijas sagatavotais noteikumu projekts par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē, nosaka higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības iestādē un tās struktūrvienībās, lai nepieļautu tādu infekcijas slimību izplatīšanos, kuru iemesls ir saistīts ar pacienta veselības aprūpi (nozokomiāla infekcija).

Noteikumu par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē projekts - skatīt šeit. Pielikumi: nr.1; nr.2.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīs par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumus Nr.574 "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē".
 
Noteikumu projekta publiskā apspriešana notika līdz 2013.gada 2.septembrim.

Kontaktpersonas: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane, tālrunis 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv un vecākā referente Gunta Grīsle, tālrunis: 67876089, e-pasts: gunta.grisle@vm.gov.lv.