Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/koncepcijas_projekts_par_arsta_prakses_juridisko_statusu/

Koncepcijas projekts par ārsta prakses juridisko statusu

12.08.2013

Koncepcija „Par ārsta prakses juridisko statusu” ir izstrādāta, lai nodrošinātu sekmīgāku jauno speciālistu ienākšanu tirgū, kā arī pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību.

  • Koncepcija  „Par ārsta prakses juridisko statusu” projekts - skatīt šeit.

Jautājuma aktualitāti un nepieciešamību pilnveidot normatīvo regulējumu šajā jomā apliecina arī ES projektā „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” pētījums „Administratīvo prasību analīze un kontrolējošo institūciju darbības novērtējums veselības aprūpes pakalpojumu jomā” aprakstītais, kur tiek atzīmētas gan šobrīd pastāvošās neskaidrības ģimenes ārstu vidū attiecībā uz prakses pārņemšanas iespējām, gan arī nepieciešamība pēc šāda normatīvā regulējuma. 

Koncepcijas projekta publiskā apspriešana notika līdz 2013.gada 10.septembrim. 

Kontaktpersona:  Marika Petroviča, Veselības aprūpes departamenta Primārās veselības aprūpes nodaļas vadītāja, tālrunis: 67876050, e-pasts: marika.petrovica@vm.gov.lv.