Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/grozijumi_likuma_epidemiologiskas_drosibas_likums1/

Grozījumi likumā "Epidemioloģiskās drošības likums"

12.07.2013

Veselības ministrijas sagatavotie grozījumi likumā „Epidemioloģiskās drošības likums"" izstrādāti, lai precizētu Slimību profilakses un kontroles centra funkcijas, novēršot to dublēšanos un saskaņotu atsevišķas Epidemioloģiskās drošības likuma normas ar citos normatīvajos aktos noteikto, kā arī noteiktu statusa piešķiršanas un akreditācijas  kārtību references laboratorijām, kas darbojas epidemioloģiskās drošības jomā, un minēto laboratoriju funkcijas un pienākumus. Noteikumu projekts - skatīt šeit.

Likumprojekta publiskā apspriešana notika līdz 2013.gada 14.augustam. 

Kontaktperosna: Anita Segliņa, Sabiedrības veselības departamenta  Vides veselības nodaļa vecākā eksperte ķīmisko vielu drošuma jomā, tālrunis: 6787610, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv.