Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Darba grupa māsas profesijas un specialitāšu izvērtēšanai

08.12.2017

Darba grupas nosaukums: Darba grupa māsas profesijas un specialitāšu izvērtēšanai (darba grupa noslēgusi savu darbību)

Darba grupas mērķis: Izvērtēt prasības māsas profesijas un specialitāšu izglītībai

Darba grupas sastāvs:
Darba grupas vadītāja: Dita Raiska, Veselības ministrijas galvenā speciāliste māsu (medicīnas māsu) profesijā un Latvijas Māsu asociācijas prezidente
Darba grupas vadītājas vietniece: Egita Pole, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos

Darba grupas locekļi:
Līga Ārente, Latvijas Māsu asociācijas valdes locekle
Evija Bakša Zveja, Latvijas Māsu asociācijasvaldes locekle
Vija Bathena, SIA “Rīgas Dzemdību nams” galvenā vecmāte un galvenā māsa 
Līga Bāriņa, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece 
Daina Brūvele, Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja
Inese Budzila, Latvijas Māsu asociācijas valdes locekle
Eva Cela, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas ’’Māszinības” vadītāja
Kristaps Circenis, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāns, akadēmiskās maģistra studiju programmas ’’Māszinības” vadītājs
Dagnija Gulbe, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes lektore
Dace Kancāne, Latvijas Māsu asociācijas valdes locekle
Intra Kārkliņa, Jelgavas pilsētas slimnīcas māsa (medicīnas māsa)
Biruta Kleina, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktora vietniece
Iveta Krastiņa, Latvijas Māsu asociācijas valdes locekle
Antra Kupriša, SIA "Vidzemes slimnīca" galvenā māsa
Ina Mežiņa-Mamajeva, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studiju direktore

Darba grupas kontaktpersona: Dace Roga, Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lvDarba grupa “Māsas un vecmātes profesijas un specialitāšu izvērtēšanai” (turpmāk – Darba grupa) izvērtēja prasības māsas profesijas un specialitāšu izglītībai, kā arī izstrādāja māsas (vispārējās aprūpes māsa) profesijas standarta projektu (turpmāk - Projekts)1. Projekts izstrādāts atbilstoši Valsts izglītības satura centra 2017.gadā aktualizētās profesijas standartu izstrādes metodikai. Pamatojums Projekta izstrādes nepieciešamībai un lietderībai:

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 20.novembra Direktīvas Nr.2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu pieņemšanu ir veikti grozījumi Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Proti, Ministru kabineta 2002.gada 19. ebruāra noteikumos Nr.68 “Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” ir noteiktas kompetences, kas jāapgūst māsas izglītības programmā.

Dabra grupa izvērtēja esošo māsas profesijas standartu un secināja, ka tajā ietvertās māsas kompetences neatbilst kompetencēm, kas saskaņā ar aktualizēto normatīvo regulējumu jāapgūst māsas izglītības programmā. Kā arī atbilstoši konceptuālajā ziņojumā "Par veselības aprūpes sistēmas reformu" ietvertajai māsas profesijas turpmākajai attīstībai2, lietderīgi ir izveidot vienotu izglītības sistēmu profesijas un specializācijas iegūšanai, līdz ar to darba tirgū nonāks māsas profesiju un pamatspecialiāti (vispārējās aprūpes māsa) ieguvusi māsa.

Vēršam uzmanību uz šādiem ieguvumiem: pirmkārt, sabiedrībai nodrošināta kvalitatīva aprūpe (pacientu aprūpi nodrošina patstāvīgi praktizēttiesīga māsa), uz indivīdu centrēta aprūpe, pieejama aprūpe visiem vecumiem, grupām un ģimenēm, veseliem un slimiem (cilvēks ar invaliditāti un  mirstošs cilvēks), nodrošināts aprūpes pamats veselības veicināšana un slimību profilakse, atpazītas sabiedrībā aktuālākās vajadzības, izglītošana ir galvenā māsas loma, pacientu drošība un risku pārvaldība, mirstības samazinājums3; otrkārt, paplašinot kompetenču jomu, māsa var būt mobilāka un pieejamāka darba tirgū aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

 

1Projekts: Māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijas standarts - *pdf. Medicīnas māsu un vecmāšu speciālistu profesiju karte -*pdf.

2Ministru kabineta rīkojums Nr.394, 2017.gada 7.augustā (prot. Nr. 37 34. §) “Par konceptuālo ziņojumu "Par veselības aprūpes sistēmas reformu" 30.lpp.
3Pētījums par augstāko izglītību māsām un korelācija ar pacientu mirstību - www.ncbi.nlm.nih.gov