Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/cilvekresursu_apmacibu_konsultativa_darba_grupa/

Cilvēkresursu apmācību konsultatīvā darba grupa

15.08.2017

Darba grupas nosaukums

Cilvēkresursu apmācību konsultatīvā darba grupa. Cilvēkresursu apmācību konsultatīvās darba grupas nolikums - *pdf.

Darba grupas uzdevumi: 

1) sniegt priekšlikumus Cilvēkresursu apmācību plānam;
2) saskaņot Cilvēkresursu apmācību plānu;
3) izvērtēt Cilvēkresursu apmācību plāna izpildi;
4) saskaņot izmaiņas Cilvēkresursu apmācību plānā;
5) saskaņot ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, sociālā jomā strādājošo speciālistu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas celšanas pasākumu dalībnieku atlases nosacījumus, tai skaitā attiecībā uz pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijā un ārvalstīs.