Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5589_veselibas_veicinasana_skolas__ka_to_uzlabot/

Veselības veicināšana skolās – kā to uzlabot?

 
28.11.2017
700

Lai dzīvotu veselīgi, ne vienmēr ir vajadzīgas lielas investīcijas. Galvenais ir motivācija un atbalstoša vide. Šis ir viens no secinājumiem, pie kura nonāca Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) koordinatori, kuri 2017. gada 25. un 26. novembrī bija sapulcējušies uz apmācībām “Vesela Latvija”.

Apmācību laikā NVVST koordinatori dalījās pieredzē un kopīgi meklēja risinājumus, lai pilnveidotu veselību veicinošas iniciatīvas izglītības iestādēs. Dalībniekiem bija iespēja klausīties ekspertu lekcijas ar ieteikumiem un labās prakses piemēriem veselības veicināšanā un strādāt darbā grupās, kur bija iespēja meklēt radošas idejas skolas vides pilnveidošanai.
 
Veselības veicināšana skolās jāsāk ar vecāku izglītošanu
Dr. paed. Anita Skalberga pauda pārliecību, ka bērnu motivācija lielā mērā ir atkarīga no vecāku motivācijas. Ja vecāki apzināsies bērnu vajadzības  un līdzdarbosies veselības veicināšanā, sasniegt mērķus būs daudz vieglāk, nekā strādājot izolēti vienīgi ar bērniem. Tieši tāpēc pats svarīgākais uzdevums ir nodibināt labas attiecības starp skolas personālu un vecākiem, nodrošināt vecākus ar jēgpilnu un viņiem saprotamu informāciju. Turklāt, ir būtiski sniegt vecākiem ne vien teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas, lai viņi spētu iegūto informāciju pārvērst rīcībā un izmantot bērnu audzināšanā, t.sk., bērnu veselīgu paradumu veidošanā.
 
Veselības izglītībai mācību procesā būtu jāatvēl lielāka loma 
Skolu veselības veicināšanas koordinatori atzina, ka viens no veidiem, kā uzlabot skolēnu izpratni par veselību un veicināt atbildības uzņemšanos, būtu biežāk par to runāt dažādu mācību priekšmetu ietvaros. Ideālā gadījumā veselības izglītību varētu ieviest kā atsevišķu mācību priekšmetu skolā. Šobrīd jautājumi par veselību no 1. – 9. klasei tiek aplūkoti sociālo zinību ietvaros, savukārt vidusskolā veselības izglītība ir izvēles priekšmets. Idejai par veselības izglītību kā atsevišķu priekšmetu piekrīt arī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, Psiholoģijas un mākslas fakultātes docente un studiju programmas vadītāja Ausma Golubeva, kura uzskata, ka veselības izglītība skolā ir ļoti svarīgs veselības veicināšanas virziens un pamats veselai sabiedrībai.
 
Lai rastos jaunas idejas, vajadzīga regulāra pieredzes apmaiņa
Pumpuru vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Madara Trofimova, kura apmācībās piedalījās kā klausītāja, atzina, ka ir ļoti daudz ieguvusi: „Beidzot bija iespēja ne vien sēdēt ar citiem veselības veicināšanas koordinatoriem vienā zālē, bet arī aprunāties un apmainīties pieredzē. Es, personīgi, devos mājās ar vairākām ļoti konkrētām idejām. Mani iedvesmoja ierosinājums brokastīs pasniegt skolēniem putru, jo ne visi paspēj paēst mājās. Ļoti noderīgas šķita arī Daugavpils 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes piedāvātās idejas sadarbības veicināšanai ar vecākiem. Šajā iestādē ir izveidota vecāku skoliņa, kurā tiek organizētas noderīgas lekcijas un notiek pieredzes apmaiņa starp pedagogiem un vecākiem.”
 
Apmācību dalībniekiem un tiem, kuri apmācībās nepiedalījās, š.g. decembrī būs papildu iespēja uzdot interesējošos jautājumus apmācību ekspertiem tiešsaistē.  Aicinām sekot līdzi informācijai par videokonsultāciju norises laiku Veselības ministrijas platformā www.ESparveselibu.lv, kurā būs pieejami arī visi apmācību materiāli, tostarp videomateriāli.
 
Apmācības tika organizētas Veselības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001). NVVST koordinatoru apmācības plānots organizēt arī 2018.gadā. Savukārt jau šonedēļ, 7.decembrī notiks Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoru apmācības. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai platformā www.ESparveselibu.lv.