Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5515_izstradata_kartiba_ka_istenos_es_fondu_lidzfinansetos_projek/

Izstrādāta kārtība, kā īstenos ES fondu līdzfinansētos projektus

 
14.09.2017
700

Šodien, 14.septembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kurā noteikta kārtība, kādā plānots īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētos projektus I un II līmeņa slimnīcām, un ārstniecības iestādēm, kurās ir izvietots steidzamās medicīniskās palīdzības punkts.*

Specifiskā atbalsta mērķis (turpmāk – SAM 9.3.2.) ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.
Paredzēts, ka atbalstu saņems ārstniecības iestādes - I līmeņa slimnīcas, II līmeņa slimnīcas vai ārstniecības iestādes, kurās izvietots steidzamās medicīniskās palīdzības punkts.
I un II līmeņa slimnīcas sniegs veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši pamata profiliem – I līmeņa slimnīcās terapija un hronisku pacientu aprūpe, savukārt II līmeņa slimnīcās terapija, hronisku pacientu aprūpe, ķirurģija, neiroloģija, ginekoloģija, grūtniecības un dzemdību profils, pediatrija, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana. Papildus minētās slimnīcas nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību un ambulatorās aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 
Paredzēts, ka slimnīcas varēs veidot ciešāku sadarbību ar III un IV līmeņa slimnīcām, nodrošinot efektīvu pakalpojumu sniegšanu un resursu izmantošanu sadarbības teritorijas ietvaros. Plānots finansiāli atbalstīt tās sadarbības, kas tiks izveidotas līdz 2017.gada 1.decembrim. Sadarbības var veidot I un II līmeņa slimnīcām ar III un IV līmeņa slimnīcām, apvienojot ārstniecības iestādes, veidojot meitas uzņēmumus vai noslēdzot sadarbības līgumu.
Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros tiks atbalstīta projekta vadības nodrošināšana, būvdarbi, tehnoloģiju piegāde un informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana. Projektu ietvaros  nepieciešamās tehnoloģiju piegādes darbības un to izmaksas tiks attiecinātas ar nosacījumu, ja par projekta ietvaros plānotajām tehnoloģijām ir saņemts saskaņojums no Veselības ministrijas. Nepieciešamo tehnoloģiju izvērtējums tiks veikts saskaņā ar sadarbības teritoriju ietvaros izveidotajām ārstniecības iestāžu sadarbībām.  
SAM 9.3.2. 3.kārtai pieejamais kopējais pieejamais finansējums ir 15,8  miljoni eiro, tai skaitā, ERAF finansējums 13,5 miljonu eiro apmērā, valsts budžeta nacionālais publiskais finansējums 1,4 miljoni eiro, privātais finansējums 950 tūkstošu eiro apmērā. Projektu iesniegumu atlasi plānots izsludināt 2017.gada novembrī, savukārt projektu īstenošanu uzsākt 2018.gada vidū.
Atgādinām, ka veselības aprūpes infrastruktūras ietvaros jau tika uzsākta projektu atlase un vērtēšana III un IV līmeņa slimnīcu projektiem, kā arī 2018.gada sākumā plānots izstrādāt regulējumu primārās veselības aprūpes sniedzēju (ģimenes ārstu) tīklu attīstībai. Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 194,4 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 152,1 miljonu eiro apmērā un nacionālais finansējums – 42,2 miljonu eiro apmērā (maksimālais valsts budžeta finansējums – 31, 6 miljoni eiro un minimālais privātais finansējums – 10,6 miljoni eiro).
* Noteikumu projekts par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešo kārtu