Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5490_nosaka_kartibu_arstniecibas_iestades_izzinas_izsniegsanai_un/

Nosaka kārtību ārstniecības iestādes izziņas izsniegšanai un samaksai aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā

 
18.07.2017
700

Šodien, 18.jūlijā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas nosaka kārtību ārstniecības iestādes izziņas izsniegšanai un samaksai aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā.* 

Noteikumos paredzēta kārtība, kādā ārstniecības iestāde aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā izveido ārstu komisiju. Nākotnes pilnvarojuma un aizgādnības nodibināšanas gadījumā ārstu konsilijs sniegs atzinumu, uz kura pamata iestādes vadītājs izsniegs izziņu, lai varētu konstatēt personas veselības stāvokli, t.i., personas spēju saprast savas darbības nozīmi un vadīt to. Pamatojoties uz izziņā ietverto informāciju, ka persona ir zaudējusi spēju saprast savas darbības nozīmi un vadīt to, sāks darboties nākotnes pilnvarojums vai arī tiesa lems par aizgādnības nodibināšanu.

Izziņu par personas veselības stāvokli, pamatojoties uz iesniegumu, izsniegs stacionārās ārstniecības iestādes vadītājs (ja persona ārstējas stacionārā) vai ambulatorās ārstniecības iestādes vadītājs, kuras ģimenes ārsta pacientu sarakstā attiecīgā persona ir reģistrēta ne mazāk kā sešus mēnešus (ja persona ārstējas ambulatori). 

Ārstu komisiju personas veselības stāvokļa izvērtēšanai izveidos ārstniecības iestādes vadītājs, tās sastāvā iekļaujot vismaz divus ārstus, kuri atbilstoši personas veselības stāvoklim un noteiktajai diagnozei ir kompetenti sniegt atzinumu.  

Ārstu komisija rakstveida atzinumu sniegs, pamatojoties uz personai noteikto diagnozi un personas pašreizējā veselības stāvokļa izvērtējumu klātienē. Ārstu komisijas atzinums tiks pievienots personas medicīniskajiem dokumentiem, nodrošinot informācijas par pacientu glabāšanu vienuviet. 

Paredzēts, ka ārstu atzinums un uz tā pamata sagatavotās izziņas nākotnes pilnvarojuma un aizgādnības nodibināšanas gadījumā izsniegšana būs maksas pakalpojums saskaņā ar ārstniecības iestādes maksas pakalpojuma cenrādi, un samaksu par minētajiem pakalpojumiem attiecīgajā gadījumā segs nākotnes pilnvarnieks vai Tiesu administrācija.

*Ministru kabineta noteikumu projekts „Ārstniecības iestādes izziņas izsniegšanas un samaksas kārtība aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā”